ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ވިނަވި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ސިއްހީ ނިޒާމް ގުޅުވާލާ "ވިނަވި" އެޕްލިކޭޝަން ހުރިހާރަށެއްގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

  • ހއ. ތުރާކުނުން ފެށިގެން އައްޑު ސިޓީއާ ހަމައަށް މި ހިދުމަތް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައި
  • ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުން ޑިޖިޓަލް ކުރުން

ކ. މާލެ | 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އާދީއްތަ 19:17 | 4,589

ވިނަވި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާތަނެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ހެދި ގައުމީ ސިއްހީ ވިއުގަ ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި ވިއުގަ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނެވެ. މިއީ ސިއްޙީދާއިރާގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި އަދި މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ސިއްހީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހިންމު އެއް ކަންތަކެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ސިއްހީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭ ހުރިހާތަނެއް އެއްވިއުގައަކުން" ގުޅާލުމަށް ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދާ "ޤައުމީ ސިއްޙީ ވިއުގަ" ނުވަތަ "ނޭޝަނަލް ހެލްތު ނެޓްވޯރކް" ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން ފެށިގެން އެންމެ ދެކުނަށް ގުޅާލާފައެވެ.

މި ވިއުގައިގެ މަގުސަދަކީ ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް ހޮސްޕިޓަލުތަކާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެހާކަންކަން ވަރުގަދަކޮށް ސްޓޭންޑަޑައިޒް ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ސިއްހީ ދާއިރާގެކަންކަން މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ. މި ވިއުގާގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރާނެ ސޮފްޓްވެއަރއަކަށް އާސަންދަ ކުންފުނީގެ "ވިނަވި" ސޮފްޓްވެއަރ، ބޭނުންކުރަންނިންމާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުން، ހއ. ތުރާކުނުން މިމަސައްކަތްފަށައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ސޮފްޓްވެއަރ ވަނީ ބޭނުކުރަން ފަށާފައެވެ.

މި ސޮފްޓްވެއަރއަކީ ބަލިމީހާގެ "މެޑިކަލް ހިސްޓްރީއާއި" އެންމެ ފަހުން ޑޮކްޓަރ "ޑައިގްނޯރޒް" ކުރި ބައްޔާއި ޑޮކްޓަރ އެންމެފަހުން ދެއްވި "ބޭހުގެ" މައުލޫމާތު އިނގިގެންދާނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ސޮފްޓްވެއާއެކެވެ. އަދި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުތައް މެނޭޖްކުރުމަށް "ހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ" އެއްވެސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ވިނަވީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްސަދަކަށް ވާނީ މުޅި ސިއްހީ ނިޒާމް ޑިޖިޓަލް ކުރުން. މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ގެނެވުނު ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މިއީ ސޮފްޓްވެއާއެއް ނަމަވެސް، މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް

~ ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެޑިކަލް ސްޓޮކް އަދި އިންވެޓްރީ މެނޭޖްކުރުމަށް އެޕްލިކޭޝަންއެއް ހަދައި މިހާރު ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފެށި، އަދި ވަރަށް އަވަހަށް ހުރިހާ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުގައި ވެސް މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރަން ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީއިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ސިއްޙީދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒްކުރަން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިހާރު މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުންއަންނަ އެތައްކަމެއް ސޮފްޓްވެއަރ މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފުންގެ އެތައްވަގުތެއް ސަލާމަތްކުރެވި އަދި ހޮސްޕިޓަލާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރެވި ރައްޔިތުންނަށް މިކަމުގެ ފައިދާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްޙީދާއިރާ ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަންނފަށާފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކުގެ އައިޓީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.