ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އެމްޑީޕީ

މިސަރުކާރު ހިންގަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއެކު: ރައީސް ނަޝީދު

  • މިސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާއެކު
  • އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް އަބަދުވެސް ވަކާލާތުކުރާނެ

ކ. މާލެ | 17 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 23:16 | 5,881

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މިސަރުކާރު ހިންގާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމާއެކު ކަމަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި، އެއީ ހިތުގައި ޝައްކު ހިނގާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އޮޅިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ވިންދާ ޕާޓީގެ އިހުސާސްތަކާއި ބޭނުންތަކާއި އުންމީދުތަކާ އިދިކޮޅަކަށް އަދި ފުށު އަރާނެ ގޮތަކަށް މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަމަލު ނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ގެނައުމަށްށާއި، ނެގެހެއްޓުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުންމިސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލީ އެމްޑީޕީން ކަމަށާއި، އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމުގައި އިންސާފު ގާއިމްކުރުމަށް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެންމެ ހަރު އަޑުން ގޮވީ ވެސް އިންސާފުގެ ވާހަކަ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ވަރަށް ގިނަ މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ. އެއީ ތެދެއް. ކޯޓުތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ. އަދި އެހެން މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ.އަދި ހަމައެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވިސްނާ ގޮތްތައް ވެސް ބަދަލުކުރަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެހެން ކަންކަން ބަދަލުވާނެ. ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުތައް ހަދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ، ބަހުސްކޮށް، ފާސްކޮށް ތަސްތީގުކޮށް ގާނޫނު ހިންގަމުން ގެންދެވޭނެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ވެސް ކުރަން ހުރި އެހެންކަންކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެކުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ.

~ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރު ހިންގާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، މިސަރުކާރާއެކު މިހާރު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހިތުއެޅި ކަމެއް, ކުރެހި މަންޒަރެއް ކުރެހުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.