ބުދަ 15 ޖުލައި 2020
01 ފުސް
1441 ޒުލްގައިދާ 24
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މަގޭ ރިޕޯޓު

ރައީސް ޔާމީން : ސިޔާސީ މަންފާއަށް ދީން އައްޑަނައެއްގެ ގޮތުގައި ނެގުން ހުއްޓާނީ ކޮން އިރަކުންތޯ؟

  • ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު، އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 12 އޮކްޓޯބަރ 2019 | ހޮނިހިރު 18:08 | 11,725

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ފޮނި އަނގަ ތެޅުމާއި ޖޯލި ފަތި ތަކުގައި ރައްޔިތުން އެއްކޮށްގެން ތިބެ ލަވަ ކިޔައިދިނުމަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މިހާރު އެއްބަޔަކު އެންމެ ފޯރި ގަދަކޮށް ކުރަމުން ގެންދާ އެއް މަސައްކަތެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަށް ފަހު، އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ހުދު ޕާޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށްވެސް އެ މަނިކުފާނު ވީ ތަނެއް ނޭނގި އެތައް ދުވަސްތަކެއް ވެގެން ދިޔައެވެ.

ކުރަން އުޅުނު ހުރިހާ ޕްލޭންތަކެއް ފެއިލްވެ، ހިންގަން އުޅުނު ހުރިހާ ޖަރީމާތަކެއް އަތަށް ގޮވައި، އެންމެ ފަހުން އެންމެ އިތުބާރު ހިފި ބޭފުޅުންވެސް ހިތާމައިގެ ދުވަސްވަރުން ސަލާމަތްވެގެން, މަނިކުފާނު ސިޔާސީ މަސައްކަތައް ނުކުންނެވި ދުވަހު، މަނިކުފާނު ދޫކޮށް ދިޔައީ އެވެ. އަދުރޭ ވިދާޅުވާ ގޮތަށް އެ މެމްބަރުން ދިޔައީ މުނިފޫހި ފިލުވައިލަންށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، އަޅުގަނޑު ދައްކަން މި އުޅެނީ މަނިކުފާނު ދޫކޮށް ދިޔަ ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދުވަސް ވަރަކާ ދިމާކޮށް ޖައްސާ ފޯމިއުލާގެ ވާހަކައެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، މިހާރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ވާހަކައެއް ނުދެއްކެއެވެ. މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ވާހަކައެވެ. ރާއްޖެއިން އިސްލާމް ދީން ނައްތާލަން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ތިމަންމެންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އެކަން ނުވާނެ ވާހަކައެވެ. ހަނދުމަފުޅު ނެތިދާނެތީ އަދިވެސް އެއްފަހަރު ކުރުކޮށް މަނިކުފާނުގެ ދައުރުގެ 5 އަހަރު ކިޔައިދެވޭތޯ މަސައްކަތްކޮށްލާނަމެވެ.

ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި އިރު މަދުވީ ކޮން އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ މަޖިލިހާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ކޯޓުތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ގައުމާއި ދައުލަތް އޮތީ އޭރު މަނިކުފާނުގެ މުށުތެރޭގައެވެ. އަރިހުގައި ތިބި އެންމެން ތިބީ މަނިކުފާނު ޖެހިހާ ބެރަކަށް ނަށައިގެން، އެޅިހާ އަނދުނެއް އަޅައިގެން ކައިރީގައި އަތް ޖަހާ ސަނާ ކިޔާށެވެ. ރޯ މާ ދުވާލު މިއީ ރޭގަނޑޭ ބުންޏަސް ގަބޫލުކުރާ ހިސާބުގައެވެ. މަނިކުފާނާއި މަނިކުފާނަށް ހުރިހާ މޮޅެއް ހޯދައިގެން ތިއްބެވި ގާތް ބޭފުޅުން އުޅުއްވީ މަނިކުފާނު ބިނާކުރެއްވި ހިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

ތެދުވާހަކައެކެވެ. ކިތަންމެހާ މިސްކިތެއް މަނިކުފާނު އަޅައިދެއްވިއެވެ. ޒުވާނުންގެ ރައީސް، ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުން ލައިގެން ތިބި ބަޔަކު ސްޓޭޖަކަށް އަރުވައި ނެށިތަން ގައުމީ ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ދެއްކީވެސް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ވަރުންތޯ އެވެ؟ އަޑުއަހަން އުނދަގޫވިޔަސް، މަނިކުފާނުގެ ހިޔާލީ ދުނިޔޭގައި އެއިރު އުޅުއްވި ބޭފުޅުން، އެދުވަހު ތިބީ ކުރީ ސަފުގައި އަތް ޖަހަންށެވެ. މަނިކުފާނު ވެރިޔަކަށް ހުންނެވިއިރު، ދިވެހި ފިރިހެނުން ބެންކޮކަށް ދަނީ ކީއްކުރަންކަމަށާއި ހިލޭ އަންހެނުންނަކީ ކޮބައި ކަން ކިޔައި ދެއްވި އިރު، މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރވެސް އިންނެވީ ހީ އަތްޖަހަން ނޫންތޯ؟ ހަނދުމަ ފުޅު ނެތިދާނެތީ އެ މަންޒަރުވެސް ދައްކާލާނަމެވެ.

އިސްލާމް ދީނުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ އަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހަރާމް އެއްޗެއްކަން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް މަނިކުފާނު އެކަމާއި މެދު ވެސް ވިދާޅުވީ ކީކޭ ތޯ؟ އެއީ އެއްވެސް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް އަޅުގަނޑު ދެވަނަ ފަހަރަށް ހަނދާންކޮށްދޭންޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ ގައުމުގެ ވަލިއްޔުލް އަމުރަކަށް ވެ ހުރެ މަނިކުފާނު އުޅުއްވި ގޮތެވެ.

ލާދީނީ ސަރުކާރޭ ކިޔާ ސަރުކާރާ ރައްޔިތުންނާއި ޖެއްސުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށް، މިހާރު ފެންމަތިވެގެން މިއުޅޭ އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަޔާއި ވިދިގެން ސަރުކާރުން އެޅެން ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެކަމަށް ބުނެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވެސް ވިދާޅުވެ، ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން ދާ އިރު ރެލީ ބާއްވައި ސިޔާސީ މަންފާއަށް ދީން އައްޑަނައަށް ނެގުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ގައުމުގެ ފައިދާ އަށް ތޯ ނުވަަތަ މަަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ތޯއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.