ބުދަ 03 ޖޫން 2020
01 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 11
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ބަގާވާތުގެ މައްސަލަ ބަލަން ތާއީދު: ގާސިމް

ބަޣާވާތުގެ މައްސަލަ ބަލަން ތާއީދު : ގާސިމް

  • ބަޣާވާތެއް ކުރީމާ ބަޣާވާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާ ސާފުކުރަން އެބަޖެހޭ
  • ނާކާމިޔާބުވާ މީހުންނަށް ވާ އެއްޗެއް ބަޣާވާތަކީ، ކާމިޔާބުވާ މީހުން ވަނީ ގާޒީންނަށް

ކ. މާލެ | 8 އޮކްޓޯބަރ 2019 | އަންގާރަ 16:57 | 6,677

ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ގާސިމް އިބްރާހިމް އަޑުގަދަކުރާއެއް ބޭނުންކުރައްވައިގެން ވާހަކަދައްކަވަނީ - ޓްވިޓަރ

ފެބްރުއަރީ 7 ގައި ކުރި ބަޣާވާތުގެ މައްސަލަ ބަލަން ތާއީދު ކުރައްވާކަމަށް މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގާސިމް މިހެން ވިދާޅުވީ ލާމަރުކަޒީ ގަރާރަށް ބަހުޘް ކުރަމުން ގެންދަވަނިކޮށް، ފެބްރުއަރީ 7، 2012 ގައި ކުރީ ބަޣާވާތެއްކަމަށް މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ޒަރީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު އައި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކުރަން ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ ޙަރާމް ބަޣާވާތެއް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުވި ޑިމޮކްރަޓިކް ވެރިކަން ވައްޓާލި ހިސާބު ކަމަށް ޒަރީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒަރީރުގެ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ނަންގަވާ ގާސިމް ވިދާޅުވީ ބަޣާވާތެއްގެ ވާހަކަ މަޖިލިސް ތެރޭގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ދައްކަވާތީ އަދި ދައްކަމުންދާއިރު އެކަން ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޣާވާތެއް ކުރީމަ އެއީ ބަޣާވާތަކަށް ވަނީ ކިހިނެއްތޯބަލާ ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"6 ދުވަހު އިތުރަށް ވެރިކަން ކުރެއްވީ }ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު{ ގޯހުން ކަމަށާއި، އެނޫން އެހެންވެސް ބަގާވާތަކުން ބަދަލުކުރީތޯ އެ ވާހަކަތައް. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ބަގާވާތެއް ކުރީމާ ބަގާވާތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެއްތޯ ބަލާ ސާފްކުރަން އެބަޖެހޭ. އަޅުގަނޑުވެސް އެއަށް ތާއިދުކުރަން. އެކަން ބަލާ ސާފުކޮށްފައި ކިހިނެއްތޯ ބަގާވާތް ކުރީމަ ބަގާވާތަކަށް މިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން އަޑުއެހިން ނާކާމިޔާބުވާ މީހުންނަށް ވާ އެއްޗެކޭ ބަގާވާތަކީ، ކާމިޔާބުވާ މީހުން ވަނީ ގާޒީންނަށޭ ވެސް ބުނާތީ އަޑު އިވޭ،"

~ ގާސިމް އިބްރާހިމް

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރި މައްސަލަ އަލުން ބެލިދާނެތޯ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލް ޖެނެރަލްގެ ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށް އެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން މިއަދު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް އެދި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

7 ފެބްރުއަރީ ގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރި މައްސަލަ ބަލަން މީގެ ކުރިން އެކުލަވާލި، ކޮމިޝަން އޮފް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނީ) ގެ ރިޕޯޓުގައި ނިންމީ އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ބަޣާވާތެއް ކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހަށް އާންމު ފަރާތަކުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވިކަމަށް ބުނެ ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކެއް ވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމާއި، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާއި، ކާނަލް ރިޓަޔާޑް މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާގެ ނަން ހިމަނާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.