ހޮނިހިރު 05 ޑިސެންބަރު 2020
09 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
އާސަންދަ

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ހަދާފައިހުރީ ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް: މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު

  • ކުންފުނީގައި ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ނެތް
  • ގާތްގަނޑަކަށް 40 ވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ވަނީ ފަށާފައި

ކ. މާލެ | 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 15:52 | 10,906

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަރިޔަމް ޝަފީގް - ރާއްޖެއެމްވީ

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ ގިނަ ޕޮލިސީއަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭނެހެން ބައްޓަންކުރެވިފައި ހުރި ޕޮލިސީތަކެއް ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަރިޔަމް ޝަފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ''މަގޭ ކުންފުނި'' ޕްރޮގްރާމްގައި މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ އާސަންދަ ކުންފުންޏާ ހަވާލުވިއިރު ކުންފުނި ހިންގަމުން ދިޔައީކީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި، ކުންފުނީގައި ހުންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ މިފާއިތުވެގެންދިޔަ ފަސް އަހަރު އާސަންދައިގެ ރަނގަޅު ޕޮލިސީތަކެއް ގާއިމް ކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށާއި، ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ރަނގަޅު ގަވާއިދެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ހެދިފައި ހުރި ގިނަ ޕޮލިސީތަކަކީ ވަކި ގޮތަކަށް ވަކި ބަޔަކު ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވޭނެހެން ބައްޓަންކުރެވިފައި ހުރި ޕޮލިސީތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިރިޔަމް ވިދާޅުވީ ޕީސީބީއިން ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަށް ޖެނަރަލް ގައިޑްލައިންއެއް އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެއަށް ބެލުމެއް ނެތި އަމިއްލަ ގިނަ ޕޮލިސީތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ކުންފުންޏާ ހަވާލުވީއިރު އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށްވެފައި އޮތީ ޕްރޮކިއުއަރމެންޓް ޕޮލިސީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ޕީސީބީގެ ޕްރޮކިއުމެންޓް ޕޮލިސީ އެޑްޕްޓްކޮށް އެޕޮލިސީ އާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމާ މިތަނާ ހަވާލުވެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެސެސްމެންޓެއް ހެދީ. މިތާގެ ސިޓުއޭޝަން އޮތްގޮތް އެސެސްކޮށް އަލުން ސްޓްރަކްޗރއެއް ހަދައިގެން ކުންފުނީގައި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހިފައި ހުރި ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށީ

~ މަރިޔަމް ވިދާޅުވި

އާސަންދައިން ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ތެރޭގައި އެކުންފުނިން 40 ވަރަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، މިޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޖުމްލަ 509 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު ހިންގިފައިވަނީ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ އެޑްވާންސް ލާރި ދެއްކުމަށް ފަހު މަސައްކަތް ނުފަށާހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގު 316 މިލިއަނަށް އަރާއިރު މިޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަދި އިތުރަށް ގާތްގަނޑަކަށް 161 މިލިއަން ރުފިޔާ ކުންފުނިން ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި އަގުގައި އެއްބަސްވެފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކަމަށާއި، އެއަގުތައް އަލުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލަންޖެހޭ ހަމައެކަނި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓަށް ފަހު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިންގާހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުރިކަން ވެސް. ބައެއް މެޝިނަރީޒް އެއްޗެހި ގަންނަންވެގެން، ޕޭމަންޓް ދައްކާފައި ގެނެވުނު މެޝިނަރީޒް ކަމުނުގޮސްގެން އަނބުރާ ދީފަ އޭގެ ޕޭމަންޓް އަނބުރާ ނުހޯދާ ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއެކޮށްފައި އެކަމަކު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ލާރި ދައްކާފައި ނެތް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ވެސް އެބަހުރި. .

~ މަރިޔަމް ވިދާޅުވި

މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ކުންފުންޏަކީ އަސްލު ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުންޏެއް ކަމަށެވެ.

ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތަކީ އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރު އެކަނި ވެސް އާސަންދަ ސްކީމަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މުޅި ހަރަދަށް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރު ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތައް ވެސް އެކުލެވޭހެން އާސަންދައިން ކަވަރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މަރިޔަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.