ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ރައީސް ސޯލިހު

ރިލްވާން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ: ރައީސް ސޯލިހު

  • ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ
  • ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ފޮލިހަށްށާއި، ޕީޖީއަށްށާއި، ކޯޓުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 9 ސެޕްޓެންބަރ 2019 | ހޯމަ 13:53 4,395

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު - ރައީސް އޮފީސް

އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލާފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގެ ތަހުގީގާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ކުރިއަށްދާއިރު ބައެއް ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނާއި، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަންޖެހޭ. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މިހާރު ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން އޭނގެ އަސްލު ޓެރަރިސްޓުންނާއި ނޫނިއްޔާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނާ ދިމާލަށް ދިއުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައި އޮތީ އެހެން ދިމާލަކަށް. އެހެންވީމަ ޓެރަރިޒަމް ރަނގަޅަށް ޑިފައިންކޮށް އެއަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތައް ފަސޭހައިން ހައްޔަރުކުރެވި ތަހުގީގު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު އެބަ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ. ހަމައެއާއެކު ޖިނާއި އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް އެބަހުރި.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހުން ބައިތިއްބޭނެ މުއްދަތު ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު 48 ގަޑައިރު ތެރޭގައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ވެގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ބަހެއްޓޭނީ ވަކި މުއްދަތެއްގައިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ބޮޑުކަމެއް ޓެރަރިޒަމްއާ ގުޅޭ އަދި ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތާ ގުޅޭ މިފަދަ ކަމެއްގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު ތަހުގީގުކޮށް ނިމި، އަދި ސަރީއަތް ނިމެންދެން އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަހައްޓަން ޖެހިދާނެ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިޖާގަ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ފޮލިހަށްށާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލްއަށްށާއި، އަދި ކޯޓުތަކަށް ވެސް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމަ އެބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑުމެން އިއްޔެ ފަށައިފިން. އިރާދަކުއްރެއްވިއްޔާ މިއަދު މިދެގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް އަޅުގަނޑާ ހިސާބަށް ގެނެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު މިބަލަނީ. އެއާއެކު އަޅުގަނޑުމެން މި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ، ވީހާ ވެސް އަވަހަށް މިދެގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނަން.

ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލިފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް