އަންގާރަ 12 ނޮވެންބަރު 2019
12 ވިހާ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 15
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:50
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:13
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ކޯޒްވޭގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާނީ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

  • ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް ވަނީ ފަސް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާފައި
  • ތިމާވެއްޓާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތެއް ވީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދިރާސާ ކުރަންޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 12 އޯގަސްޓު 2019 | ހޯމަ 13:05 11,734

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޯޒްވޭތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރާނީ ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު ދޭން ބޭއްވި ނޫސް ކޮންފަރެންސްގައި ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވަނީ ފަސް ސަރަހައްދެއް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ. އެއީ މ. މުއްޔާއި ނާލާފުށި، ތ ވޭމަންޑޫ އާއި ކިނބިދޫ، ލ. ހިތަދޫ އާއި މެންދޫ އާއި ކުނަހަންދޫގެ އިތުރުން، އެއަތޮޅު ކަލައިދޫ އާއި ދަނބިދޫ އެވެ. އަދި މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫގެ ކޯޒްވޭވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ހުރި އެއްވެސް މަސައްކަތަކީ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާނެ މަސައްކަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަށްތައް ގުޅުވާލުމަށް ކޯޒްވޭ ހެދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި އެމަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާލެއް ވަރަށް ލަސް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަވަސް އަރުވާލައިގެން ނުކުރާނެ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ބަޖެޓްގައި ފައިސާހުރި ނަމަވެސް މިމަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެއްޓާ ވަރަށް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތަކަށްވާތީ ކޯޒްވޭފަދަ މަސައްކަތްތަކީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މަޑަވެއްޔާ ހޯއްޑެއްދޫ ކޯޒްވޭއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ބަލަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނުބަލައި ދިރާސާކުރުމެއްނެތި އަވަސް އަރުވާލައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭގެ ނަތީޖާ ފެންނިފައިވާ ކަމަށާއި، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ.

އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ރަނގަޅަށް ޑިޒައިންކޮށްގެން އެބަލަންޖެހޭ ބެލުންތައް ބަލާފަ. ބަޖެޓްގައި ލާރި ހުއްޓެކޭ ކިޔާފަ އެކްސަވޭޓަރެއް ނުފޮނުވާނެ. ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައްކޮށްފައި އެކަން ކުރާނީ.

~ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޯޒްވޭތައް ހެދިގެންދާނީ މުޅިތަނަށް ވެލިއަޅައި ބައްދާނުލާ އަޑިން އޮއެ ދެމޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް