ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ބޯޓެއް އަޑިއަށް ދިއުން

ފްލައިޓް އަޑިއަށް ދިޔަ ހާދިސާ: ފަތާފައި ގޮސް ފުރަތަމަ އެހީވި ޒުވާނާގެ ދުލުން

  • ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އޭނާ ހުރީ ރިސޯޓުގެ ސްނޯކްލިންގ އޭރިއާގައި
  • ކުރިން އޭވިއޭޝަން ކުންފުންޏެއްގައި 6 އަހަރު އުޅުނު
  • ކުރިންވެސް އެފަދަ ހާދިސާއެއް ފެނިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 10 އޯގަސްޓް 2019 | ހޮނިހިރު 13:04 | 144,076

އަޑިއަށް ދިޔަ ފްލައިޓް: މިހާރު އޮތީ ކަނޑުގެ 8.6 މީޓަރު އަޑީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނޭ - އެމްއެންޑީއެފް

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު އައްޑޫ އަތޮޅު ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ކައިރިއަށް ބޯޓެއް ކްރެޝް-ލޭންޑް ކުރި ހާދިސާއަށް ދިވެހިންގެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހާދިސާގެ މަންޒަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށެވެ. އޭނާގެ ވާހަކަ މީސްމީޑިއާގައި ވައިރަލްވެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެއީ ކޮން "ހީރޯ" އެއްތޯ އަހަމުންދާއިރު، ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް އެދި އޭނާ ވަނީ އެ ހާދިސާގެ މަންޒަރު "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް ކިޔާދީފައެވެ.

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ހާދިސާ ހިނގި ވަގުތު އޭނާ ހުރީ ރިސޯޓުގެ ސްނޯކްލިންގ އޭރިއާ މޮނިޓަރ ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން 2 ފަތުރުވެރިއަކު ސްނޯރކްލިންގ ކުރަމުން ދިޔައިރު، އޭނާ އެ ސަރަހައްދު މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް، އިންޖީނުގެ އަޑު އިވުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެވަގުތު ރިސޯޓުގެ ވިލާ 108 އާ ދިމާލުން ސެސްނާ ސިންގަލް އިންޖީން އެއާކްރާފްޓެއް މޫދާއި 20 ފޫޓް މަތިން ތިރި ކުރަނިކޮށް ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ކުރިން އޭވިއޭޝަން ކުންފުންޏެއްގައި 6 އަހަރު އުޅެ، ކުރިންވެސް އެފަދަ މަންޒަރެއް ފެނިފައިވާތީ، ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އޭނާ ތައްޔާރުވިއެވެ.

ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

އޭނާ ފުރަތަމަ ވެސް ވޯކީޓޯކީ އިން ރިސޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ރޫމަށް އެކަން އެންގިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ނެތި ވަގުތުން މޫދަށް ފުންމާލައި، އެ ދިމާލަށް ފަތަން ފެށިއެވެ. އެގޮތުން ބޯޓު ކްރެޝް-ލޭންޑް ކުރި އިރުވެސް އޭނާ ދިޔައީ އެދިމާލަށް ފަތަމުން ކަމަށާއި، ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނު އިރު ބޯޓުން ދެ މީހަކު ނުކުމެ (ބޯޓު ދުއްވި އަންހެން ޕައިލެޓް ދަރިވަރާއި އޭނާގެ އިންސްޓްރަކްޓަރ) ހަނާ އަޅަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ބޯޓު އަޑިއަށްދާން ފަށާފައިވާތީ އެ ދެމީހުން ގާތުގައި ބޯޓާ ވީހާ ވެސް ދުރުވުމަށް ބުނި ކަމަށާއި، އެ ހިސާބަށް ދެވުނު އިރު ބޯޓު އެއްކޮށް ފެނުގެ އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި އެ ހިސާބުން އެ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނީ "ސިލްވަރ ސޭންޑް" ކުންފުނީގެ ޑައިވިންގ ދޯންޏަކުންނެވެ. އެގޮތުން ވާގަނޑެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި ދެ މީހުންވެސް ދޯންޏަށް އެރުވިއިރު، ދެމީހުންނަށް ވެސް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ފިރިހެން މީހާގެ ނޭފަތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ އަނިޔާތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ދޯނިން އޭނާ އަށް ވަގުތުން ފަސްޓް އެއިޑް ދީފައިވާއިރު، ބޯޓު ކްރެޝްވީ ކީއްވެތޯ އޭނާ ކައިރީ ސުވާލުކޮށްލުމުން އިންޖީން ފެއިލްވީ ކަމަށާއި، ގަދަ ވައިގެ ސަބަބުން އެއާޕޯރޓާއި ހިސާބަށް ނުދެވުނު ކަމަށް އޭނާ އާއި ހަވާލާދީ މި ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ކިޔާ ދިން ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

އެ ހިސާބުން ސިލްވަރ ސޭންޑްގެ އެހެން ދޯންޏެއް އެ ސަރަހައްދަށް އައިސް އެހީތެރިވެދިން ކަމަށާއި، އެ ހިސާބު މޫދަށް ތެޔޮ އެޅިފައިވާތީ ސްނޯރކްލިންގއަށް ނުދިއުމަށް ވޯކީޓޯކީ އިން ވަގުތުން އަންގާފައިވާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހިނގި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބޯޓު އަޑިއަށްދިޔަ ސަރަހައްދުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޑައިވަރުން ދަނީ ހަރަކަތްތެރިވަމުންނެވެ. އެ އެއާ ކްރާފްޓު އޮތީ ކަނޑުގެ 8.6 މީޓަރު އަޑީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

މިހާދިސާގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަވަސް އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށްޓަކައި އޭނާއަށް މީސްމީޑިއާގައި ދަނީ ތައުރީފު އޮހެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގެ ފަރާތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފު ދެއްކި ހިތްވަރަށާއި، ދިން އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ޖެހިލުންވުމެއް އަދި ދެވަނަ ވިސްނުމެއް ނެތި، އެފަދަ ހައްސާސް ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެވުނު މިންވަރަކަށް އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވާތީ އޭނާ ވެފައި މިވަނީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް މި ހާދިސާގެ "ހީރޯ" އަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.