ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ ޕީޖީ

ޕީޖީ ބިޝާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: އާޒިމް

  • ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވިކަމަށް ވިދާޅުވީ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖް
  • ޕީޖީ ބިޝާމް މަޤާމުން ވަކިކުރަންޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް މެމްބަރުން ގެންދަވަނީ ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވަމުން
  • އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ޕީޖީ ގުރޫޕްގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކެއް ހުރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 9 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 21:34 10,066

އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތްކަމަށް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޖީ ބިޝާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް، ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހުށަހެޅުމަށް އެއްވެސް މެމްބަރަކު ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އަދި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލެއް އޮންނަކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ގުނަވަނެއްގައި ޕީޖީ ބިޝާމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެފަދަ ލިޔުމެއް ހުށައަޅާފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްވެސް މީހަކު މަގާމުން ވަކިކުރަން ނުވަތަ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ހުށައަޅަން ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީގެ ގްރޫޕުގެ މެމްބަރަކު ބޭނުންވެއްްޖެ ނަމަ ލިޔުމުން ޕާޓީ އަށް ހުށައެޅޭނެ އެވެ. އެއަށް ފަހު އެކަމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ޕީޖީ ގުރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

އެއްދުވަހެއްގެ ޖަލްސާގައި ސިރާޖް މަޝްވަރާ ކުރަން ހުށައެޅި ބިޝާމް ވަކިކުރާ ވާހަކަ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފަ އޮންނާނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައިއޭ ގޮތެއް ނިންމާނީ

~ އަލީ އާޒިމް ~ އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ~

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ވިދާޅުވީ، ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް