ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު

ޖަލުގައި އޮވެ އޮވެ ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށްވެ ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ދިމާވެއްޖެ: އަދީބު

  • ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި އެތަކެއް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގޮޅި އަކީ ހޫނު ގަދަ ގޮޅިއެއް
  • ބޭސްކުރެއްވި އިރު ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 8 އޯގަސްޓު 2019 | ބުރާސްފަތި 13:45 35,749

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި އެތަކެއް އަނިޔާއެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެކަހެރިކޮށް ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށްވެ ސިކުނޑީގެ މައްސަަލަ ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެދުމުން އެކޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އަދީބު ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށް ލިބި ވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާ ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނިދަން އުޅުއްވާ ވަގުތު ނޭވާލެއްވުމަށް އުނދަގޫފުޅު ވެފައިވާކަމަށާއި ނޭވާލުމަށް މެޝިން ބޭނުން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ނިދި ކުރައްވަން އުނދަގޫފުޅުވުމާއި ނޭވާލައްވަން އުނދަގޫފުޅު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުލިބި ނަފްސާނީ ގޮތުން ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ދިމާވެ ނޭވާލާން އުނދަގޫވޭ މިހާރުވެސް ނިދާއިރު. ނިދަން ލައިފްޓައިމް މެޝިން ބޭނުން ކުރަން ޖެހޭ. މުޅި އުމުރު ބޭސް ކުރަން ޖެހޭ.

~ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު

އަދީބު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައީ ކޮންމެ ރައްޔިތަކާއި ދޭތެރޭ ވެސް އެއްގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ކުރާނެ ކަމަށް ވައުދާއި އެކީގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމަށް ފަހު އެކަހެރިކޮށް މީހަކަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދީބު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ގޮޅި އަކީ ހޫނު ގަދަ ގޮޅިއެއް ކަމަށެވެ.

ޝަރީއަތުގައި އަދީބު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނަށް މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދިން ނަމަވެސް އެފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކީ ލޯފުޅު އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ބޭސް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ ތިން އޮފިޝަލުންނާއި ފުލުހުންގެ ތިން އޮފިޝަލުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަދީބު ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައެވެ. އޭރު އޭނާއަށް ދީފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ. ނަމަވެސް އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ދެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާތީ އެވެ. ބޭސްފަރުވާއަށް ފަހު އަދީބު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމްތަކުން މިހާރު ވަނީ މިނިވަންވެވަޑައިގެންފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު އަހަރު ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެއްވިއެވެ.

ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް އަދީބު ފިއްލެވުމުން މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އޭނާ ވަނީ ރާއްޖެ ފޮނުވާލާފައެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަދީބު ހިފަހައްޓައިގެން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން އަދީބު މިހާރު ހުންނެވީ 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއްގައެވެ.

ޖަލުގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކުން އެކަން ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށްވެ ސިކުނޑީގެ މައްސަަލަ ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވިއިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ޝަފައީ ހެކީގެ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް