ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް ވިތިން ފޯރަމް

"އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް ވިތިން" ފޯރަމް ނިމިއްޖެ

  • މި ފޯރަމްގައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި އަންހެނުން ބައިވެރިވެފަ
  • ފޯރަމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގަ

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 23:02 1,860

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ފޯރަމްގައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި އަންހެނުން ބައިވެރިވޭ. - އާކައިވް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެން އެމްޕަވަރމެންޓް އިވެންޓްސް (އައިވީ) އިން "އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް ވިތިން" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ފޯރަމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މި ފޯރަމްގައިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި އަންހެނުން ބައިވެރިވެފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު މި ފޯރަމަކީ އޭޝިއާގެ އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ކާމިޔާބު އަދި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބަޔަކަށް ހެދުމުގެ މަގްސަދުގައި ބޭއްވުނު ފޯރަމެކެވެ. އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މި ފޯރަމުގައި ވަނީ ބޭނުން ހިފޭނެ އަގުހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

އީވީގެ ފައުންޑިން ޑިރެކްޓަރ ހިރާ އަލީ ވަނީ ބަވަނަވަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ގޮންޖެހުންތައް އަދި މި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާ ކަންކަމުގައި އިސްނަގައި އިންފުލުއެންޝަލް ކަމާއެކު އިމްޕެކްޓްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތުގެ ސެޝަންތަކެއް ނަގާދީފައެވެ.

ހިރާގެ އިތުރުން އައިވީގެ ޑިރެކްޓަރ އަދި ކޯ ފައުންޑަރ ގުލް ޚާން ވަނީ ފައިސާ ގެންގުޅޭނެ ގޮތްތަކާ ފައިސާ އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ފައިސާ ބޭނުން ހިފޭނެ ގޮތްތައް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނަށް ކިޔާދީފައެވެ. އަދި ފައިސާ ގެންގުޅޭއިރު މީހާގެ ވިސްނުން ބަހައްޓަންވީ ގޮތުގެ މައްޗަށް ވެސް ގުލްގެ ސެޝަންތަކުގައި ވަނީ އަލި އަޅުވާލާފައެވެ.

އައިވީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މަހީން ނޫރް ސޫމްރޯ ވަނީ ފޯރަމްގައި "ސަވައިވިން ދަ ޑިޖިޓަލް ވޯލްޑް"ގެ ނަމުގައި މައުލޫމާތުން ފުރިގެންވާ ސެޝަންއެއް ނަގާދީފައެވެ. މި ސެޝަންގައި މަހީން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކައުންޓްތައް ގެންގުޅޭނެ ފައިދާހުރި ގޮތްތައް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ބަޓަރފްލައި އިފެކްޓްގެ ފައުންޑަރ ޑރ. މާރިޔާ އަލީ، ވަނީ "ކޮންސަޝް ޕޭރެންޓިން" އަދި "އެމްޕްލޯޔީ އެންގޭޖްމެންޓް" ގެ ނަމުގައި ޖަޒުބާތުން ފުރިގެންވާ އަނގުހުރި މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

ފޯރަމްގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ކުޅަދާނަ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ޑައިވަރު ޒޫނާ ނަސީމް، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާ ކުރާ ޑރ ޔުވޯން ތޮމްޕްސަން، "އަންބްރޯކެން" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ މެޑަލީން ބްލެކް އެވެ. ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް ވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ހަޔާތުގެ އަސަރުގަދަ ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށް އިބްރަތްތެރި ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މި ފޯރަމްގައި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާއިރު، ފޯރަމްގައި ހާޒިރުވެ ތިބި ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ހަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތުގިނަ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް މި ފޯރަމްގައި ވަނީ ދެކެވިފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު މައިންޑް ހީލަރެއް ކަމަށްވާ ޕީޓަރ ޕާކާރ ވަނީ "މައިންޑްފުލްނެސް"ގެ ނަމުގައި ސެޝަންތަކެއް ވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ސެޝަންތަކުގެ ދަށުން ޕީތާރ ވަނީ ރިލެކްޒޭޝަން އެކްސަރސައިޒް ތަކުގެ އިތުރުން ލީޑަރޝިޕްގެ އެކްސަރސައިޒް ތަކެއް ނަގާދީފައެވެ.

ކާމިޔާބުކާމާއެކު ނިންމާލެވިފައިވާ މި ފޯރަމްގައި އަންހެންބޭފުޅުންގެ އިތުރުން ފިރިހެން ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ބައިވެރިންވަނީ ނިމިގެން މިދިޔަ ފޯރަމުން ވަރަށް ބައިވަރު ބޭނުންތެރި މައުލޫމާތާއި އިންސްޕިރޭޝަނަލް ވާހަކަތައް އިވިގެންދިޔަކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި މިފަދަ އިތުރު ފޯރަމްތައް މިއަށް ވުރެ ފުރިހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާކަމަށް ބުންޏެވެ. ބައިވެރިން އިތުރަށް ބުނީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ފޯރަމްތައް ބާއްވާއިރު ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭ ތަފާތު ރީސާރޗްތައް ކުރުން މުހިންމު ކަމުގައެވެ.

އައިވީ އިން ވަނީ އެ ޖަމިއްޔާގެ ރާއްޖޭގެ "މޭލް އެމްބެސަޑަރުން"ގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު މީކާއިލް ނަސީމް އަދި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް އެކްސެކިއުޓިވް އޮފިސަރ ހުސެން އަމްރު ހަމަޖައްސާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކަހަލަ އިތުރު ސެޝަންތައް މުސްތަގްބަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް އައިވީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ފޯރަމް އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދީފައި ވަނީ ހޯޕް ފޮރ ވިމެން، ވިމެން އޮން ބޯރޑް، ބަޓަރފްލައި އިފެކްޓް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް، ޔުނިސެފް، ހަމިންގްބާރޑް، ސްޓޭޓް ޓްރެއިނިންގެ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ( އެމްޓީސީސީ) ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް