ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ޓްރައިބިއުނަލް ހާޒިރު ކުރުން: މެމްބަރުން އެދިލެއްވީ ކޮމިޓީ ސިއްރު ކުރުމަށް

  • އާންމު އުސޫލަކީ ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ މީޑިއާއަށް ސިއްރު ނުކުރުން
  • ފަހުން ސިއްރު ނުކުރެވުނީ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން
  • ސިއްރު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭނުންވެ ލައްވާނަމަ އެކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާނެ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 19:20 7,108

މިއަދު ހާޒިރު ކުރި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ހާޒިރު ކުރުމުން އެ ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުން އެދިލެއްވި ކަމުގައި ވިއަސް ސިއްރު ނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ކޮމިޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝިފާއު ވަނީ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާ މައްސަލަތަކަކީ ހައްސާސީ މައްސަލަތަކަށް ވާތީ އަދި ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މައްސަލަތައް ކަމަށް ވާތީ ކޮމިޓީ ސިއްރު ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ސުވާލު ދެންނެވުމުގައި އެދޭ ކަންތައްތަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާ ކޮމިޓީގައި ނުދެންނެވޭ ޒާތުގެ ސުވާލެއް ވާނަމަ ނުދަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ އާންމު އުސޫލަކީ ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ މީޑިއާއަށް ސިއްރު ނުކުރެވުން ކަމަށާއި ހާމަކޮށްގެން ދިއުމަކީ އަބަދު ވެސް އަހަމިއްޔަތުކަން ދެއްވާކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ކޮމިޓީގެ އާންމު އުސޫލަކީ އަދި މިހާރު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އާންމު އުސޫލަކީ ހުޅުވިގެން މީޑިއާ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ސިއްރު ކުރެވޭ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން ހާމަކޮށްގެން ދިއުމަކީ ކޮމިޓީގައި އަހަމިއްޔަތު ދޭކަމެއް. އެހެންވީމަ އަޅުުގަނޑުމެން ކޮމިޓީގައި މެމްބަރުން ކުރައްވާނެ ސުވާލުތަކަކީ ތިބޭފުޅުން ޖަވާބު ދެއްވުމުގައި ވެސް އެ މިންވަރު ތިބޭފުޅުން ވިސްނާވަޑައިގެން ޖަވާބު ދެއްވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބެލެންސް ވެގެން ދާނެހެން. އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްތު ކުރަނީ.

~ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

އިންތި އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުން ދިޔައީ ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރުމަށް އެދިލައްވަމުންނެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެގަޑިއިރާއި ތިރީސް މިނިޓަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމިޓީގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުންނަށް ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެެއްވާފައި ވީނަމަވެސް ބައެއް ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން މެމްބަރުން ވަނީ ކޮމިޓީ ސިއްރު ކުރެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް އެދިލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އައިމިނަތު އަބްދުﷲ ޒުހެއިރު ވެސް ވަނީ ކޮމިޓީ ސިއްރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލެއްވީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގިނަ މެމްބަރުން އެގޮތަށް އެދިލައްވާފައިވާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އައިމިނަތު އަބްދުﷲ އެގޮތަށް ވިދާޅުވުމުން ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެމެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުން ތަކުރާރުކޮށް ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްދޭން ހުށައަޅުއްވަމުން ގެންދަވާތީ ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެދިލައްވާނީ މުހިއްމު ވާހަކަތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށާއި ސިއްރު ކުރަން ހުށައަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ހަސަން ލަތީފުގެ އެ ހުށައެޅުއްވުމަށް ހިންވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ތާއީދު ކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އިންތި ވަނީ ސިއްރު ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން "ސިއްރުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ޒާތުގެ ސުވާލެއް ކަމަށް" ވިދާޅުވެ ސިއްރާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ޝާފިއުއާއި ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެސުވާލުތައް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ސިއްރާއި މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާނީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިފާއުއާ ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކޮމިޓީ ސިއްރުކުރުމަށް ވޯޓުނެގުމަށް އިންތި ނިންމެވި ނަމަވެސް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ކޯރަމް ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން އިންތި ނިންމެވީ ސިއްރު ނުކޮށް ކޮމިޓީ ނިންމަވާލެއްވުމަށެވެ.

މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވޯޓެއް ނަގައިގެން ސިއްރު ކުރާ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކަން ކުރުމުގައި މިވަގުތު ކޯރަމްނުލިބޭ އިނގޭތޯ. އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އެކިއެކި އެހެން ކޮމިޓީތައް ވެސް އެބަ ހިނގަމުން ދޭ. ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭތީއާއެކު ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަބާ ހެދި ގެންވެސް ވަޑައިގެން.ކޯރަމް ނެތުމާއެކު މިއަދު ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ ބައިގައި އަޅުގަނޑުމެން ސިއްރެއް ނުކުރަން. އެހެން ނަމަވެސް ކުރިން ދެންނެވިފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ތި ހިއްސާ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ތި އުޅުއްވަނީ. އެމައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެންނާއި ލިޔުމުން ހިއްސާ ކުރެއްވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރެއްވުމާއި މެދު ކުރިއަށް ދާނަން.

~ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުން އިތުރު ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމެއް ބޭނުންވެ ލައްވާނަމަ އަދި ހިއްސާކުރައްވަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެ ކޮމިޓީއަށް ދެއްވުމުން އެކަމަށް ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިންތި ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ތިބޭފުޅުން ވަރަށްބޮޑަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ވާނަމަ އެހެން ދުވަހަކުން އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރެވިދާނެކަމެއް. އެކަމަކު ސިއްރުތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑައަޅާނީ ތިބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިއްސާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މައުލޫމާތަކީ ކޯއްޗެއްތޯ ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހިންޓެއް ލިބުނީމާ.

~ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ ފެށުނުއިރު އަށް މެމްބަރުން ތިއްބެވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނިމުނު އިރު ތިއްބެވީ އިންތިގެ އިތުރުން ނައިބު މުގައްރިރު މޫސާ ސިރާޖާއި ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުއިއްޒެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް