އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މަޖިލީހަށް އޮޅުވާލާފައިވާތީ ބީއެމްއެލް ޝަރީފުގެ މައްސަލަ ބަލައި ތަހުގީގު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

  • ޝަރީފު ދޮގުމައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް
  • "ނަން ނެގޯޝިއަބަލް" ޗެކްތައް ބީއެމްއެލުން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ޖިނާއީ ކުށް އުފުލިދާނެ ކަމެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 12:50 5,797

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީގައި - މަޖިލިސް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެކަން އަންގަވައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޝަރީފު މަޖިލީހަށް އޮޅުވާލާފައިވާތީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގައި ސާފުކޮށް އެބަހުރި ކްރޮސް ޗެކު. އަޅުގަނޑަށް މިހާރު ފެންނަ ފެނުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފިޝަލް އެވަނީ މި މަޖިލީހަށް އޮޅުވާލައްވާފަ. އަޅުގަނޑު އިއްޔެ ދެންނެވިން އެމައްސަަލަ އިތުރަށް ބަލާފައި އިތިުރު ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެންދާން ހަޤީޤަތުގައިވެސް އޮތް ނިންމުމަކީ އެބޭފުޅާގެ މައްސަލަ ބަލާ ތަހުގީގު ކުރުން.

~ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ޝަރީފު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުން ވަނީ އެމައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާފައެވެ. ނަމަވެސް އާދީއްތަ ދުވަހު ޝަރީފު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީއެއް ފޮނުއވާފައެވެ. އެ ސިޓީގައި އޭނާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަން އެނގިނުގަންނަވާކަމަށާއި، އެކަން ސަމާލުކަމަށް އައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޗެކްތައް ދައުރުވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދި އެ ޗެކުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މުތާލިއާ ކުރުމަށްފަހު ސައްހަ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލްގައި ޝަރީފު އެގޮތަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ކޮމިޓީ ނިމުނު ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ބީއެމްއެލްއިން އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ "ނޮން ނެގޯޝިއަބަލް" ޗެކްތަކެއް ދައުރުވެފައެވެ.ޝަރީފު ރައީސް ނަޝީދަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮނުއްވި ސިޓީގައި އޭނާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު އެކަން އެނގިނުގަންނަވާކަމަށާއި، އެކަން ސަމާލުކަމަށް އައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ޗެކްތައް ދައުރުވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރު ފުރުސަތަކަށް އެދި އެ ޗެކުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މުތާލިއާ ކުރުމަށްފަހު ސައްހަ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝަރީފުގެ އެ ސިޓީ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމާއެކު ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި, ތެދު މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވުން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނެގުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމުގައި އޮޅުވާލުންތަކެއް އުޅޭކަން މަޖިލީހަށް ފާހަގަ ވެފައިވާތީ މަޖިލީހުން އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމީ އެމައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ބީއެމްއެލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ކަން ހިނގިގޮތް ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. އަދި ޝަރީފު އެކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަ ދެއްކެވިކަމަށްއަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދުނާޝިޒު ވިދާޅުވިކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކްރޮސް ޗެކުގެ ވާހަކަ އޮތީމާ ބީއެމްއެލްގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވަނީ ވަރަށް ތެދުބަހުން މި ވިދާޅުވަނީ ޕްރޮސެސްތަކާއި ގާނޫނުތަކާއި އަމަލު ކުރަމުން އައި ގޮތް އެހެންވީމާ މިއަކީ ބޭންކުން އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަކި ބަޔަކާއި ގުޅިގެން ވަކި ގޮތަކަށް ތަފާތު ގޮތަކަށް އިންސްޓްރަކްޝަނެއް އައިސްގެން ކޮށްފައި ނެތްކަމެއް އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ އިނގޭތޯއެވެ. މާނައީ ކްރޮސް ޗެކެއް ގާނޫނާއި ޚިލާފު ޗެކެއް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެކައުންޓަށް ނޫން އެކައުންޓަކަށް ނުވަންނާނޭ. މިހާރު އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތެއް އަނެއްކާ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވަނީ. އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ފޮނުވި ޗެކުތަކުގެ ފޮޓޯ.

~ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ޖިނާއީ ކުށް އުފުލިދާނެ ކަމެކެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތައް ހާޒިރުކޮށް އަންނަނީ މަޖިލީހުން މައުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލްއާއި، އޭސީސީ ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް