ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ސުޕްރީމް ކޯޓު

"ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ދިން ނަސޭހަތް: ގެއްލިފައިވާ އަސާސީ ހަމައެއް އިޔާދަ ކޮށްދިނުން"

  • ޖޭއެސްސީއިން އިއާދަކޮށްދިނީ ގާނޫނު އަސާސީގެ ގެއްލިފައިވާ ސިފައެއް
  • އެއް ފަނޑިޔާރަކު ގޮތެއް ނިންމަވަމުން ދަނިކޮށް އެ ކަމުގެ ތެރެއަށް އެހެން ފަނޑިޔާރަކަށް ވަދެވަޑައެއް ނުގަނެވޭނެ
  • ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަނީ ތަހުގީގު ރިޕޯޓަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 11:57 3,997

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ(ކ)، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް(މ) ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (ވ) . އެތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ޖޭއެސްސީއިން ވަނީ އިއްޔެ ނަސޭހަތް ދީފައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވަނީ ދަށު ކޯޓަކުން ބަލަމުންދިޔަ މައްސަލައެއް އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ބެލުމުން ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުން އިއާދަ ކޮށްދިނީ ގެއްލިފައިވާ އަސާސީ ހަމައެއްކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއެޖެ އެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ވަނީ އެމައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންކަމަށްވާ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް އަދި ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ހޯމަ ދުވަހު ނަސޭހަތް ދީފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީ އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތްދޭން ނިންމީ ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކޯޓުން ބަލަމުން ގޮސްފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ފައިލް ފޮނުވުމަށް އަންގައި، އަދި އެ ފައިލް ސިވިލް ކޯޓުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހައްގު ގެއްލި އަދި އަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަޔާއި އުސޫލު ގެއްލޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ނެގުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނަސޭހަތް ދިން މައްސަލައަކީ ޕީއެސްއެމްގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު އިކްރާމް އަބްދުއްލަތީފްގެ ދަރަނީގެ މައްސަލައިގެ ލިޔުންތައް ގެންދިޔަ މައްސަލަ އެވެ.

އެ މައްސަލައަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިކްރާމްގެ މައްޗަށް ހުށައެޅި ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއްގެ މައްސަލައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން އިކްރާމްގެ މައްޗަށް ކުރި ދަރަނީގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، މ.ނަތީޖާ ގޯތި އިމަރާތްކުރުމަށް 18 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިކްރާމަށް ދީފައި ވަނިކޮށް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ގޯތީގައި އިމާރާތްކޮށްފައި ވާތީ އާއި އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި ކޯޓުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެ އެއްބަސްވުމާ އިކްރާމް ޚިލާފުވެފައިވާތީ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށް، އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން 922،400 ރުފިޔާ އިކްރާމް މ.ނަތީޖާ އަޝްރާ އަލީ އާއި ޝިރުމީނާ އަލީ އަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެމައްސަލައިގައި ހުކުމް ކުރި ފައިސާ އިކްރާމް ނުދައްކަވައިގެން އެ މައްސަލަ ދައުވާ ކުރި ފަރާތުން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައި ވަނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެމައްސަލައިގެ ފައިލް ޖެހިގެން އައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނަގައިފައެވެ.

އޭރު އިކްރާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ލަތީފާ ގާސިމް ހުންނެވީ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެލެނެވެރި ފަރާތް ކަމުގައިވާ ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުކަމުގައި އެވެ. އެކަމުގައި ލަތީފާ ގާސިމްގެ އަތެއް ވާކަމަށް އޭރު ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖޭއެސްސީގެ ވެސް މެމްބަރުކަން ކުރައްވާ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ތިން ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީންނާއި ދިވެހި އާދަކާދައިން ވެސް ލިބިދޭ ހައްގެއް ކަމަށެވެ.

މިހެން މިކަން އޮއްވާ ދަށު ކޯޓެއްގައި އޮތް މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔަ އީމަ ޤާނޫނުއަސާސީގެ މިދެންނެވި އާންމު އުސޫލާއި ޚިލާފަށް. އެހެންވީމާ، އެކަން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން އެބަ ފާހަގަކުރޭ. ހަމައެއާއެކީގައި. ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނުން ދެކޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ، ފޯރުވާނެ، ވެވޭނެ ގޮތަކަށް ތިއްބަވާނެ ބަޔަކަށް ވެގެންނުވާނެއޭ. އޭގެތެރޭގައި އެހެން ފަނޑިޔާރުންގެ ނުފޫޒު ވެސް ހިމެނޭ. އެއް ފަނޑިޔާރަކު ކަމެއް ނިންމަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެކަމުގެ ތެރެއަށް އެހެން ފަނޑިޔާރަކަށް ވެދެވަޑައެއްނުގަނެވޭ.

~ މަޖިލީޙުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ދަށު ކޯޓަކުން ކުރާ އަމުރަކާއި ގުޅިގެން ހިތްހަމަ ނުޖެހުމެއް ވާކަމަށް ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެމައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަށު ކޯޓުން ކުރާ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ ފުރަތަމަ ހައިކޯޓުންނެވެ. އަދި ހައިކޯޓުން ކުރާ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. ނަމަވެސް އިކްރާމްގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފައިލްތައް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިއުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށެވެ.

ތިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ވަނީ ތަހުގީގު ރިޕޯޓަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖޭއެސްސީއިން ދީފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްޗަށް އެހެން ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު އޮވެގެން ވާނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނުދެކޭ. އޭގެ ތެރޭގައި އެހެން ފަނޑިޔާރުން ވެސް ހިމެނޭ. އެއް ފަނޑިޔާރަކު ގޮތެއް ނިންމަވަމުން ދަނިކޮށް އެ ކަމުގެ ތެރެއަށް އެހެން ފަނޑިޔާރަކަށް ވަދެވަޑައެއް ނުގަނެވޭނެ.

~ މަޖިލީޙުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ޖޭއެސްސީއިން ނަސޭހަތް ދިން ތިން ފަނޑިޔާރުންނަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އޭރު ހައްޔަރުގައި ތިބި ނުވަ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރު ކުރުމަށްފަހު އެ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތަށް ބާތިލް ކުރަން ނިންމި ތިން ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް