ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް ވިތިން ފޯރަމް

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމުގެ ފޯރަމް ފަށައިފި

  • ފޯރަމްގެ މަގްސަދަކީ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވާ އަންހެނުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބަޔަކަށް ހެދުން
  • ކުރިއެރުމަކީ އެންމެ ދުވަހަކުން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށާއި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމުން ކާމިޔާބީ އަކީ މާދުރުގައިވާ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ޒޫނާ ވިދާޅުވި
  • ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަކީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔެއްކަމުގައި ޑރ. ޔުވޯން ތޮމްޕްސަން ވިދާޅުވި

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 20:04 3,180

އައިވީގެ ފައުންޑިން ޑިރެކްޓަރ ހިރާ އަލީ އަދި ޑައިރެކްޓަރ ގުލް ޚާން - އާކައިވް

އިންޓަނޭޝަނަލް ވިމެން އެމްޕަވަރމެންޓް އިވެންޓްސް (އައިވީ) އިން "އަވޭކަން ދަ ޕޮޓެންޝަލް ވިތިން" ގެ ނަމުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ފޯރަމެއް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގައި ފަށައިފިއެވެ.

ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ގޮތުން އައިވީގެ ފައުންޑިން ޑިރެކްޓަރ ހިރާ އަލީ އަދި ޑައިރެކްޓަރ ގުލް ޚާން ވަނީ އައިވީ އަކީ އަންހެނުން މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ކުޅަދާނަ ބާރުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތެއް ކަމަށާ މިފަހަރުގެ މި ފޯރަމްގެ މަގްސަދަކީ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވާ އަންހެނުންނަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރުކުރެވޭ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހިރާ އަލީ އަކީ ތަޖުރިބާކާރު އިންޓަރނޭޝަނަލް ލީޑަރޝިޕް ޓްރެއިނަރެއް އަދި ކެރިއާރ ކޯޗެކެވެ.

މިހާރު މަނީ މައިންޑް އެކްސްޕާރޓް އެއް އަދި ހީލަރެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގުލް ޚާން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސް ގެ ލޯޔަރެއްގެ މަގާމު އަދާކޮށްފައެވެ.

ފޯރަމް ފެށުމުގެ ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ އަންހެން ޑައިވަރ، ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޕަޑީ ޑައިވިން ކޯސް ޑައިރެކްޓަރ އަދި މޫދުބުޅާގެ ވެރިފަރާތް ޒޫނާ ނަސީމްއެވެ. ޒޫނާ ވަނީ އޭނާގެ ވާހަކައިގައި އަންހެން ދަރިން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ އެކުދިންގެ ޅަފަތުގައި ގޭތެރޭގައި މަންމައިންނަށް ކަމަށް ބުނެފައެެވެ. އަދި ކުރިއެރުމަކީ އެންމެ ދުވަހަކުން ލިބޭނެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރުމުން ކާމިޔާބީ އަކީ މާދުރުގައިވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ޒޫނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފޯރަމްގެ ހާއްސަ މެހެމާން ޑރ. ޔުވޯން ތޮމްޕްސަން ވަނީ ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔަކަމުގައި ވިއަސް އަންހެނުން ވާންވާނީ ކެރޭ، ކުޅަދާނަ އަދި ފިސާރި ކަނބަލުންނަން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާ ކުރާ ޑރ ޔުވޯން ވަނީ ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ގައުމެއްގައި އަންހެނުންނަކީ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކަށް ވުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންނަކީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔެއް ކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ފޯރަމްގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ފޯރަމްގެ އެއް ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހޯޕް ފޮރ ވިމެންގެ ޗެއަރމޭން އަހްމަދު އަންވަރު ވިދާޅުވީ ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަ ކަމަށް ފިރިހެނުން އިސްނަގާ އަޑު އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އައިވީގެ ފައުންޑިން ޑިރެކްޓަރ ހިރާ "ގްލޯބަލް ޗެލެންޖަސް ފޮރ ވިމެން" އަދި "ލޯޑިން ފްރޮމް ދަ ފްރަންޓް ވިތް އިމްޕެކްޓް އެންޑް އިންފުލުއެންސް" މައުލޫތަކަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު އައިވީގެ ޑިރެކްޓަރ ގުލް ހާން ވަނީ މަނީ މައިންޑްސެޓް ގެ ސެޝަން އެއް ބައިވެރިންނަށް ނަގާދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން "އަންބްރޯކެން" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ މެޑަލީން ބްލެކްވަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ރޭޕްގެ ވާހަކަތަކާ އެކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކާ، އެ ކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތައް ފޯރަމްގެ ބައިވެރިންނާ ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ފޯރަމްގެ ބައިވެރިން ވަނީ އެ ބޭފުޅުންގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތި ވެފައިވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ތަކުގެ ވާހަކަ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ތަކުގައި ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އަދި މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކުގައި ވަނީ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކަންކަމުން އަރައިގަތުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަައްތައް ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ.

ފޯރަމްގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލެވުުނު އިރު ބައިވެރިން ބުނަމުން ދިޔައީ ފޯރަމްގެ ސަބަބުން ބޭނުން ހުރި ތަފާތު މައުލޫމާތުތަކާ ފިލާވަޅުތައް ލިބިގެންދިޔަ ކަމުގައެވެ.

ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފޯރަމް އިންތިޒާމު ކުރަނީ، ހޯޕް ފޮރ ވިމެން، ވިމެން އޮން ބޯރޑް، ބަޓަރފްލައި އިފެކްޓް، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް، ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް، ޔުނިސެފް، ހަމިންގްބާރޑް، ސްޓޭޓް ޓްރެއިނިންގެ އޯރގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ( އެމްޓީސީސީ) ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް