ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ

ވަކި ގޮތަކަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއްވެސް ވަކީލަކު ކައިރީ އެދިފައެއް ނުވާނެ: ޕީޖީ ބިޝާމް

  • ޕީޖީއިން އަނބުރާ ދައުވާ ގެންދިޔައީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 19:24 3,916

ޕީޖީ ބިޝާމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ވަކި ގޮތަކަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެއްވެސް ވަކީލަކު ކައިރީ އެދިލައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ބިޝާމް ވަނީ އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވާފައެވެ. ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން ބިޝާމާއި ކުރެއްވި ސުވާލަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި 12 މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަން މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްފައިވަނީ ކޮން މިންގަނޑަކުންތޯއެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ބިޝާމް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުންނަކީ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅި ސިޓީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދައުވާ އަނބުރާ ގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމާއި އެކު ކަމަށް ބިޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ އެއްވެސް ވަކީލަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވަނީ ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

އޭރުގައި އީސީގެ އިދާރާއެއް އޮތް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުންނަކީ މެމްބަރުން ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅި ސިޓީގައި އެ ސިޓީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެސިޓީގައި ދެއްވާފައި އޮތް މައުލޫމާތުތަކަކީ އީސީއިން އެއީ އަސާސް ކަމަށް ބަލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ދައުވާކޮށްފައި އޮންނާނީ. އެހެން ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މެމްބަޝިޕާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށައެޅިގެން ގޮސް އެކި ފަހަރުމަތިން އެކި މައްސަލަ ނިމެމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން 8 އޮކްޓޯބަރ 2018 ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު 12 މެމްބަރުންގެ މައްސަލަ އަނބުރާއި ގެންނަން ނިންމީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި އަސްކަރިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވެއްދުން މަނާކުރީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީޕީއެމަށް މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ގެއްލުމުންނެވެ. ޖުލައި، 24، 2017 ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމަށް ހުރަސްއެޅީ ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން އޭރު ނިންމީ މެމްބަރުން އިންތިހާބުވި ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ، އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި ނަމަ މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުގެ ކުރިން އެ 12 މެމްބަރުން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ކަމުން ވަކިވެފައެވެ. އެކަން އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަނުން ވެސް އޭރު ކަނޑައެޅީ 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށެވެ.

އެގޮތަށް އެހެން އޮއްވައި މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް 45 މެމްބަރުން ސޮއި ކުރައްވާ މަޖިލީހަށް ލީއިރު ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ 12 މެމްބަރުން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ. މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް އެދުވަހު ވަނީ މަސީހުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާނުކޮށް ބޭރުކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެންނެވެ. މަޖިލިސް އިދާރާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ބަންދު ކޮށްފައިވަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ ސަފުތައް ފަޅާލައި މަޖިލިސް އިދާރާއަށް ވަންކަމުގެ ދައުވާ އެ 12 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލާގައި 12 މެމްބަރުންނަށް ކުރި ދައުވާ ޕީޖީއިން އަނބުރާ ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު 15 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީގައި ބިޝާމް ވިދާޅުވީ ޕީޖީއިން އަނބުރާ އެ ދައުވާ ގެންދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމްގައި

އެއީ މެމްބަރުން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް