އަންގާރަ 21 ޖެނުއަރީ 2020
3 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 26
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ

ފަސް ސަރަހައްދުގައި 20 މިނެޓުން ދަތުރުކޮށްފައިދެވޭހާ ދުރުމިނުގައި އެއަރޕޯޓުތައް އަޅަނީ

  • ފަސް ސަރަހައްދު މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި
  • ނުވަ ސަރަހައްދެއް ސަބް ރީޖަންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 17:54 5,456

ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފުރައިގެން ވިހި މިނެޓުން ދަތުރުކޮށްފައި އެއާޕޯޓަށް ދެވޭހާ ދުރުމިނުގައި އެއާޕޯޓްތައް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގަ ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާއިރު އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާގެން ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންއާ ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކި ސަރަހައްދު ތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ފަސް ސަރަހައްދަކަށް ބަހާލައިގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފަސް ސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރެވިގެންދާއިރު، އެ ފަސް ސަރަހައްދުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފުރައިގެން ވިހި މިނިޓުން ދަތުރުކޮށްފައިދެވޭހާ، ދުރުމިނުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްތައް ހެދުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށެވެ. އަދި މި ކަމަކީ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ ތެރޭން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމެއްކަން މިނިސްޓަރ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މައިގަނޑު ފަސް ސަރަހައްދު ކަނޑައަޅާއިރު، އެ ރަށް ވަށައިގެން 20 މޭލުގައި ހުންނަ ރަށްތަކަކީ ސަބް ރީޖަންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅިގެންދާނެ ތަންތަން ކަމަށެވެ. އަދި 35 މޭލު ދުރުމިނުގައި ހުންނަ ރަށްތައް ސަބް އާބަން ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަސް ޕްރައިމަރީ ސަރަހައްދު ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ނުވަ ސަރަހައްދެއް ސަބް ރީޖަންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ފަސް ކްލަސްޓަރ އެއް އޮންނާނެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރީޖަން ގޮތުގައި ކެޓަގަރައިޒް ނުކުރެވޭ އެހެން ނަމަވެސް އެރަށްތައް އެއްކޮށްލައިގެން ސެޓަލައިޓް ކްލާސްތައް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެތަންތަން ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ. މިކަން ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ވިންނުން ހުރީ މިދެންނެވި ސަރަހައްދުތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ބަހާލުމުން ސެންޓްރަލް ރަށްރަށާ އެންމެ މެދުގައި ވަށައިގެން ހުރި ރަށްތަކާއި އެހެން ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރަށްތަކަށް ޚިދުމަތްތައް ބަހާލަން.

~ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ދިވެހިންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ އެއްތަނުން ތަނެއްތަނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި އުޅޭ ދަތިތަކާއި، ދަތުރުފަތުގެ ހަރަދު ބޮޑުވުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިމަޝްރޫއުއާއެކު ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވޭ މަދުތަންތަން އެބަހުރި އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވޭނެކަން. އެތަންތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެން ވިސްނުމުގައި ހުރީ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކެއް ގެންނަން ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އަމާޒެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަހާލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތަރައްގީ ކުރަމުންދާއިރު ޓްރާންސްޕޯޓު ލިންކަކުން ރާއްޖެ ގުޅުވާލުން. އެހެންވީމަ ޑޮމެސްޓިކް މެރަޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓު ފުޅާ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަތުރާލުން އެއީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް.

~ މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވި

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސަރަހައްދީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންގެ މަސައްކަތްކުރާއިރު، މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޕްލޭން ނިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާ ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް