ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

ބޭންކްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ކޮމިޓީއަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން މައްސަލަ ފުލުހަށް

  • ދޮގު މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް
  • އެ މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރަން ފޮޮނުވަންޖެހޭ އިދާރާތަކަށް ފޮނުވަން ވަނީ ނިންމާފައި
  • ފުރަތަމަ އެ މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވަނީ ތަހްގީގް ކުރަން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 14:10 12,961

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރަން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ފާތިމަތު ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ، 16 ޖުލައިގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް، ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ޝަރީފް ދެއްވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުގެ އިތުރުން، ދައުވާކޮށް ދެއްވުމަށް ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

16 ޖުލައިގައި އޮތް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ކޮމިޓީގައި ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އަންގާފައިވާތީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ދެއްވާ މި މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށް ދެއްވުމަށް ކަމާއި ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ސިޓީ ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ

~ އަމީންއާންމު ނިއުޝާ

ނިއުޝާ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އަށް ސިޓީ އަކުން އާދީއްތަ ދުވަހު އަންގާނެ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ 99 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވެ، މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހެކިބަސް ދިނުމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާއި ކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށް އެ މީހަކަށް އެގި ހުރި އެންމެ ރަނގަޅަށް ތެދު ބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވެސް ހަމަ މިހެން ތަކުރާރުވެފައިވެއެވެ.

ބޭންކްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ އަށް މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވަން މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނިންމާފައިވާއިރު، ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވަމުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ސާފުބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމުގެ ޝަކުވާ، ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުން އެ މަނިކުފާނު އަރިހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ ތަހުގީގު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް