ހޯމަ 27 ޖެނުއަރީ 2020
9 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތް 1.2 ބިލިއަންއަށްވުރެ އިތުރުވާނެ: މެމްބަރު އަބްދުﷲ

  • ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަރަކަށް އިތުރުކަންކަން ދަނީ ތިލަވަމުން
  • މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާއިރު ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން އެއްބާރުލުންދޭން ޖެހޭ
  • އިހުމާލުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 11:42 3,163

ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ - ރާއްޖެއެމްވީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތް 1.2 ބިލިއަންއަށްވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަރަކަށް އިތުރުކަންކަން ތިލަވަމުންދާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، އެސަރުކާރުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރެވޭއިރު، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަދިވެސް ސިއްރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، އެމަޖިލީހުން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހަޒާނާއަށް ހިޔާނަތްތެރިވެފައިވާ ބަޔަކު ހަމަރީތިކޮށް އުޅެން ދޫކޮށްލުމަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދެއްކޭ ވަރަށް ގޯސް މަގެއް ކަމަށެވެ.

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް މަޖިލީހުން ފުރިހަމަ ބާރުދިނީ ދައުލަތުން ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް މަގުފަހި ކުރުވަން ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ހިޔާނާތަށް 1.2 ބިލިއަން އޭ ތުހުމަތު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ މިއަށްވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރިވަރަކަށް ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކަންކަން ތިލަ ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ވީހާ ވެސް ބޮޑަކަށް ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައިގެ އަމަލުތައް ކުޑަކުރުވާ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިކަމަށް ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އާންމު ވިސްނުމުން ވިސްނާލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ބަޔަކު ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި މަންފާތަކެއް ހޯދާ އެހޯދި މަންފާގެ މަތީގައި ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާއިރުގައި އެކަން ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން އެއީ ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާއެއްކަމުގައި ވިޔަސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދޭންޖެހޭނެ. ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ބަދަލުކުރެވޭ މައުލޫމާތުތަކަކީ އެއީ އެންމެން ތެރޭގައި މަގުމަތީގަ ހާމައަށް އޮންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން. މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ލިޔެކުކިއުންތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެއީ އާންމު އުސޫލުން ބެލިއަސް ހަމާގެ ތެރެއިން ވެސް ވިސްނުމުގެ ހަމައިން ވިޔަސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް.

~ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މުއައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ދިއުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ސަރުކާރެއް ކާމިޔާބު ވުމަށް އެންމެ މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ކަމަށެވެ. އަދި ހިޔާނާތުގައި ފީނެން އޮތް އެންމެ ބޮޑަށް ފީނާ އިހުމާލުވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ރައްޔިތުންނަށް މިސަރުކާރުން ހޯދާދޭނެ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް