ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އެބޯލާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޗްޕީއޭ އިން އަޅަންފަށައިފި

  • މި ބައްޔާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުން ގެންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނި
  • މި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖާކޮށް ފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނި

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 18 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:24 3,375

ޑިމޮކްރަޓިލް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ ގައި އެބޯލާ ވައިރަސް ދަނީ ވަރަށް ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުން. - އެންސީބީ ނިއުސް

ޑިމޮކްރަޓިލް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯ (ޑީ.އާރް.ސީ) ގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެބޯލާ ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންފަށާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިފަދަ އެމަޖެންސީއެއް ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ރެސްޕޮންސް ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ހިއްސާކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާގެ ހެލްތް އިމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގައި ސިއްހީ ދާއިރާއިން ވާންވީ ތައްޔާރިތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އައި.އެޗް.އާރް ކޮމިޓީ އާއި ބައްދަލުކޮށް ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކާއި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މައުލޫމާތުތައް ވެސް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި ބައްޔާބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުންގެންދާ ކަމުގައެވެ. އަދި މި ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވިއްޖެނަމަ އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުތައް މުރާޖާކޮށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމީއްޔާއިން ޑީ.އާރް.ސީ ގައި ފެތުރެމުންދާ އެބޯލާ ވައިރަހަކީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން އޮތް އާންމު ސިއްހަތުގެ އިމަރޖެންސީއެއް ކަމަށް ޖުލައި 17 ވަނަ އަހަރު ދުވަހު އިއުލާން ކުރުމާގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލި އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް މިހާރު ހެދިފައިވާ ރިސްކް އެސެސްމެންޓަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް މިބަލި އައުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިހާރު ޑީ.އާރް.ސީ ގައި ފެތުރެމުންދާ އެބޯލާ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނާ އެކު ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އާއި އދ ގެ އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާއި އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް، އިންޓަނޭޝަނަލް އޮފިސް އޮފް މައިގްރޭޝަން އަދި އެހެނިހެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި އެކި ގައުމުތަކުގެ ކަމާބެހޭ މާހިރުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް