ބުރާސްފަތި 05 ޑިސެންބަރު 2019
09 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދޭނަމަ ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ފޮނުވާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ސާފުބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައި
  • މަޖިލީހުގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް
  • އެފަދަ ކަމެއް ފާހަނގަކުރެވިއްޖެނަމަ ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 17:01 7,579

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އަންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، ދޮގު މައުލޫމާތު ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ތަހްގީގް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމަވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ސާފުބަހުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމުގެ ޝަކުވާ، ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުން އެ މަނިކުފާނު އަރިހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން އިތުރުފުޅު ހައްދަވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކަމަށާއި، އެއްވެސް ބޭފުޅަކު މަޖިލީހަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދެއްވާކަން ފާހަނގަކުރެއްވިއްޖެނަމަ ތަހްގީގް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ފަރާތުން އެފަދަ ކަމެއް ފާހަނގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދައުލަތުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލަން ބޭނުން، ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މުއައްސަސާތަކުގެ އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް، އަދި މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމަކީ ޖިނާއީ ކުށެއް. މި މަޖިލީހަށް ދެން އެ ބާވަތުގެ ކަމެއް ބޭފުޅަކު ކުރައްވައިފިނަމަ، ތަހްގީގް ކުރެވޭނެ."

~ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ 17 ކޮމިޓީއަށް އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ހާޒިރުކޮށް އަންނަނީ ސުވާލުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަވެސް މަޖިލީހުގެ ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ކޮމިޓީތަކުން އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަށްވެސް އަންނަނީ ކޮމިޓީތަކަށް ހާޒިރުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް