ބުރާސްފަތި 23 ޖެނުއަރީ 2020
5 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 28
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި

  • އިސްލާހް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ 57 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކު
  • އިސްލާހް މައިގަނޑު ހަތަރު އިސްލާހެއް ގެންނަން ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވި
  • އިސްލާހް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެގެން ގޮސްފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 15:26 4,065

މި ބިލް މަޖީލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް - މަޖިލިސް

ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

މި އިސްލާހް މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ 57 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ހުށަހެޅުއްވީ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްއެވެ. ޤާނޫނަށް މައިގަނޑު ހަތަރު އިސްލާހެއް ގެންނަން ނާޒިމް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

ނާޒިމް ހުށަހެއްޅުވި ހަތަރު އިސްލާހުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އިސްލާހުގައި ވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ގިންތި ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ތިބިއިރު، އެކަން އަދިވެސް ގިންތި ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށް ބިލް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވަމުން ނާޒިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބިލަށް މެމްބަރު ހުށަހެޅުއްވި ދެވަނަ އިސްލާހަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ. މެމްބަރު ނާޒިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ރަނގަޅު ދަފްތަރެއް އެކުލެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެ ފަދަ މީހުންގެ ތަފާސް ހިސާބު ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ތިންވަނަ އިސްލާހެއްގެ ގޮތުގައި މެމްބަރު ނާޒިމް ބިލަށް ގެންނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާހަކީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ މާލީ އިނާޔަތް ބޮޑު ކުރުމަށެވެ. އެ މީހުންނަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ 2000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތުގެ ބަދަލުގައި 5000 ރުފިޔާ އާއި 7000 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް އިނާޔަތް ބޮޑުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މެމްބަރު ނާޒިމް ޤާނޫނާށް ހުށަހެޅުއްވި ހަތަރުވަނަ އިސްލާހަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އެނދުމަތި ކުރެވިގެން ބަލަމުން އަންނަ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 9000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކުރުމަށެވެ.

ބަހުސް މަރުހަލާގައި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ވަނީ، އިސްލާހާއި މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އޮވެ، ސަރުކާރާއި އެއްވެސް މަޝްވަރާކުުރުމެއްނެތި ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑުވާ ގޮތަަށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅުއްވީތީ، ޖޭޕީ ކޯލިޝަން ތެރޭގައި އޮންނަ ނިޔަތާއި ދޭތެރޭ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވަނީ ސުވާލުއުފައްދަވާފައެވެ. އަދި އިސްލާހަކީ ރަނގަޅު ދިރާސާއެއް ކުރުމެއްނެތި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިލެއްގެ ގޮތުގައި، މެމްބަރުން ވަނީ ބިލް ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކުރުމަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ، 18 ވަނަ މަޖިލީހަށް އޭރުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެ އިސްލާހް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގައި ދެ އަހަރު ދުވަސް ވަންދެން ބޭއްވުމަށްފަހު، މެމްބަރުން ވަނީ އެ އިސްލާހް ފާސްނުކޮށް މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްލާފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް