އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - މަޖިލިސް 2019

އެޗްއާރްސީއެމްގެ ބާރުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާތީ، ހުށަހެޅުނު ގަރާރު ބަަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް

  • ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް 70 މެމްބަރުން ވަނީ ތާއީދްކުރައްވާފައި
  • ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު
  • ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ދެކޮޅަށް ސުމޯޓޯ މައްސަލައެއް ބަލާފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 17 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 15:29 2,192

މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި މެމްބަރުން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) އަށް ގާނޫނު އަސާސީން ދީފައިވާ ބާރުތައް ނިގުޅައިގަނެ، 2015 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ގައިޑްލައިނެއް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އެކަމާއި ދެކޮޅަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ބަލައިގެންފިއެވެ.

ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަންނަން ފެންނަ ކަމަށް 70 މެމްބަރުން ވަނީ ތާއީދްކުރައްވާފައެވެ. އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކާ ގަރާރު ވަނީ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެޗްއާރްސީއެމްގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދްއެވެ.

އެޗްއާރްސީއެމްއިން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތަކެއް ކަމަށް ބުނެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 16 ޖޫން 2015 ވަނަ އަހަރު ގައިޑްލައިންތަކެއް ކަނޑައަޅައި ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، އެ ކޯޓުން އެޗްއާރްސީއެމާއި ދެކޮޅަށް ބެލި ސުމޯޓޯ މައްސަލައެއްގައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރައްވައިފައިވާ ޔުނިވާރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ސުޕްރީމްކޯޓުން, އެޗްއާރްސީމް އާއި ދެކޮޅަށް ބެއްލެވި ސުމޯޓޯ މައްސަލަ ބަލައި، އެ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތް ބައްޓަން ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށް 11 ނުކުތާގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގައިޑްލައިނެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނެރެފައެވެ. އެ ގައިޑްލައިންގެ ސަބަބުން ގާނޫނު އަސާސީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ޤާނޫނީ ބާރާއި މުސްތަޤިއްލުކަން ކެނޑިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޖީހާން ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2015 ވަނައަހަރު ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމުރުކޮށްފައިވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ މޫރިތިކަން ރައްކާތެރިކުރެއްވުމަށް، ޤާނޫނީ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށާއި، އެޗްއާރްސީއެމުން މައުލޫމާތު އާންމުކުރާއިރު، ތެދު މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށެވެ.

މެމްބަރު ޖީހާން ހުށަހަޅެއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވަނީ، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމްކުރާ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ އިލްތިމާޒެއް ހަނިކޮށް ނަފީވާފަދަ ގޮތަކަށް ހުކުމެއް ނުވަތަ އަމުރެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އެ ހުކުމްގެ ސަބަބުން ގާނޫނު އަސާސީން އެޗްއާރްސީއެމަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ މައްސަލަ ބަލާފައިވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ޖީހާން ހުށަހަޅެއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ނަމަ، އެ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެންގުމަށް ވެސް ޖީހާން ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް