ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

ރާއްޖޭގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކިޔަވަން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގައި ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު

  • ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެން ދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަން ކަން
  • ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރަން އިތުރަށް ފައިސާ ހަރަދުވާނަމަ އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 19:05 9,950

އޭޝިއަން އެކަޑެމީ އޮފް އެއޮރޮނޯޓިކްސް - ޓްވިޓަރ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސް ކިޔަވަން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނު ގައި ވަނީ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ގެ ލޯނުގައި ރާއްޖޭގައި ޕައިލެޓް ލައިސަންސަށް ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ނުނިމި ދިގުލައިގެން ދާތީވެ، ޕްރޮގްރާމަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް ތަކާއި އެހެނިހެން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެން ދިއުމުގައި ދިމާވެފައިވާ މައިގަނޑު ދަތިތަކަކީ ދަރިވަރުންގެ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައިވާ ކަން ކަން ކަމުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީވެ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

މިލޯނުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔެވުން ބަދަލުކުރަން އެދޭނަމަ، ހިޔާރުކުރާ މަރުކަޒަކީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނަން އޮތޯރިޓީއިން އިތުރު ޓެސްޓަކާނުލާ މަތިން ދާ ބޯޓު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭ މަރުކަޒެއް ކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. އަދި ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ކުރަން އިތުރަށް ފައިސާ ހަރަދުވާނަމަ އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބަދަލުވާން އެދޭ ދަރިވަރުން އެ ދަރިވަރަކު ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ދާން ބޭނުންވާ މަރުކަޒުގެ ޕްލޭސްމަންޓް ލެޓަރ، ފީ ސްޓްރަކްޗަރ އަދި އައީ.ޑީކާޑުގެ ކޮޕީ މިނިސްޓްރީއަށް މެއިލްކުރުމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ލޯނު ނަގައިގެން ތައުލީމު ހާސިލުކުރަން ފަށާއިރު، ކިޔަވަން ދިއުމަށް ހުށަހަޅާ ތަނާއި ބެހޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު ހޯދާ، އެއީ ތިމާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަރުކަޒުކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މިނިސްޓްރީއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް