ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމިޝަން

މަހާޒު ރިވިއުއަކަށް އެދުނީ 2015 ވަނަ އަހަރު އޭނާއަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ

  • ސުލޫކީ މައްސަަލައެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި ޖޭއެސްސީން އިންޒާރު ދިނީ 2014 ވަނަ އަހަރު
  • އެ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން މުރާޖައާ ކޮށްދޭން ވަނީ އެދިފައި
  • އަލުން މައްސަލަ ބެލުމަށް ޖޭއެސްސީއިން ނިންމީ މިއަދު

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 20:10 5,402

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒު އަލީ ޒާހިރު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކަމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު އެ ކަމިޝަނުން އޭނާއަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ބޭފުޅަކު ނެތި ޖިނާއީ ދައުވާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޖީއަކު ނެތް ދުވަސްވަރު މަހާޒު ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަފުޅު ބްލޮގުގައި އެކަމާ ބެހޭ ލިޔުމެއް ޝާއިއު ކުރައްވާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީއިން ނިންމާފައިވަނީ އޭނާއަށް އިންޒާރު ދިނުމަށެވެ.

މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު މަހާޒު ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ކޮން ތުހުމަތެއް ކަމަށް އެނގިނުލައްވާ ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ތަހުގީގެއް ޖޭއެސްސީއިން އެމައްސަލައިގައި ކޮށްްްްްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީގުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ހަތަރު މެމްބަރުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނުގައި ތަހުގީގު ކުރަންވާނީ އޮނަހިރި އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށްކަމަށް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންވެފައި އޮންނަ ކަމަށް އެސިޓީގައި ވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓުގައިވާ 5 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ލަތީފާ ގާސިމާއި ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަމީދަކީ ތަހުގީގު ކުރެވުނުއިރު ހާޒިރުވެ ތިއްބަވައި ތަހުގީގު ކުރެއްވި މެމްބަރުން ނޫންކަމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި މަހާޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އަބްދުﷲ ހަމީދު ވަޑައިގެންނެވީ ތަހުގީގުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުމަށްކަމަށް އެސިޓީގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެމައްސަލައަކީ އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ލިބިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް މަހާޒު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސައްހަ ވާގިއާތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައި ނުވާ ކަމަށާއި ފަނޑިޔާރުކަމާއި ތައާރުޒުވާ މައްސަލައެއް ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި މަހާޒު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ބްލޮގްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުމާއި އެއްގޮތަށް ޖެހިގެން އައި ޖޫންމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާއަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ އޭގެ ފަހުން އެއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ކަމުގައި ވުމުން އެހާލަތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމައި އެމައްސަލަ ޖޭއެސްސީއިން ދަމަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް ދެކިނުލައްވާ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން 6 ފެބްރުއަރީ 2014 ގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުގައި ވާގޮތުން ޕީޖީގެ މަގާމުގައި ބޭފުޅަކު ނެތަސް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ވަކީލުން ކޯޓުތަކަށް ހާޒިރުވެ ދައުވާތަކަށް ޖާބުދާރީވެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް މަހާޒުގެ ބްލޮގްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ނުކޮށް ޖިނާއީ ދައުވާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށާއި އެ ހާލަތުގައި ޕީޖީގެ ފަރާތުން ވަކީލުން ކޯޓަށް ޙާޒިރުވުމަށް އެންގިގެން ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ. މަހާޒުގެ އަމިއްލަފުޅު ބްލޮގްގައި އެލިޔުން ޝާއިއުކުރައްވާފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޖޭއެސްސީއިން ފިޔަވަޅު އެޅި މިމައްސަލަ އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. މަހާޒްގެ މައްސަލަ މުރާޖައާ ކުރަން އެކުލަވައިލި ކޮމިޓީގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖޭއެސްސީގެ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީއާއި ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސައިނާއި، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު މެމްބަރު ޑރ. އަލީ ޝަމީމާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހީމް ރިފްއަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް