ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ޖެންޑާރ މިނިސްޓާރ ޝިދާތާ

ޝައިމް ގެ އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވާނެ- ޝިދާތާ

  • ހިއްސާކޮށްފައިވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގަޑި ތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަމަށް މިނިސްޓާރ ވިދާޅުވި
  • މިނިސްޓަރ ނުދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްވެސް ނޫސްތަކުގައި ހުރިކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 10:09 2,000

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑާރ އެން ސޯޝަލް ސާރވިސް ޝިދާތާ - Avas.Mv

ޝައިމް ގެ އެއްވެސް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑާރ އެން ސޯޝަލް ސާރވިސް ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝިދާތާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޖެންޑާރ މިނިސްޓްރީ ގެ ބެލުމުގައި ހުއްޓާ ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ޝައިމްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ތަކެއް ނޫސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ހިއްސާ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ޝިދާތާ ވިދާޅުވީ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ގައި ހަމައެކަނި ހިއްސާކޮށްފައިވާނީ އެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލާއި އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ގަޑިތަކުގެ ވާހަކަތައް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މީސްމީޑިއާ ގައި އޮޅުން އަރާފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަ ތަކެއް ފެތުރުމާއި ގުޅިގެން އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކާ އޮޅުން އަރާ ފަދަ ކަމެއް އޮތް ނަމަ އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަކީ މިނިސްޓަރ ގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އެއްގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސް ކޮންފަރެންސް ގައި ނުދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ނޫސްތަކުގައި ހުރިކަން މިނިސްޓަރ ގެ ޖަވާބުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން މީޑިއާގައި އެކުދިންނާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުން އެކުދިންނަށް ކުރާނެ އަސަރާ މެދު ވިސްނާލުމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކޮށްފައި ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖެއް ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރެއްވުމަށެވެ. ޝައިމް ގެއްލިގެން ފުލުހުން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ 18 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. ޝައިމް މިހާރު ފެނިފައިވާއިރު އޭނާ ފޮރުވުމުގެ މައްސަލާގައި ދެ ފަރާތެއް ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް