އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މީޑިއާނެޓް

މީޑިއާނެޓަށް އައު ޗެނަލެއް، މިފަހަރު ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް

  • ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް އިން ދެ ހާ އަށް ވުރެ ގިނަ ފީޗާ ފިލްމާއި ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފެނިގެންދާނެ
  • ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަށީގެންވާނެ ޗެނަލްއެއް

ކ. މާލެ | 14 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:12 | 6,071

މީޑިއާނެޓްގެ މާކެޓިންގް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް މާއިޒް - އާކައިވް

މީޑިއާނެޓުން މުޅިން އަލަށް ޗެނަލް ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މީޑިއާނެޓް ހެޑް އޮފީހުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން މީޑިއާނެޓްގެ މާކެޓިންގް އޮފިސަރ އިސްމާއިލް މާއިޒް ވިދާޅުވީ މި ޗެނަލްއިން ދެ ހާ އަށް ވުރެ ގިނަ ފީޗާ ފިލްމާއި ޑޮކިއުމެންޓަރީ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމްއަކީ ބެލުންތެރިންގެ މައުލޫމާތު މުއްސަދިކުރުމަށްޓަކައި ސައިންސް އާއި ޓެކްނޮލޮޖީ، އިޖްތިމާއީ، ލައިފްސްޓައިލް އަދި ތިމާވެށީގެ ކޮންޓެންޓްތައް ބަލާލުމަށް ހުރިހާ އުމުރުފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އެކަށީގެންވާނެ ޗެނަލްއެއް ކަމުގައި މާއިޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާއިޒް ވިދާޅުވި މީޑިއާނެޓްގެ ކޭބަލް އަދި ހިޓްސް ބެލުންތެރިންނަށް ޗެނަލް ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމް މި ފެށޭ އޮގަސްޓް މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެކަމުގައެވެ. އަދި ފެމެލީ ނުވަތަ ފެމެލީ އަށް ވުރެ މަތީ ޕެކޭޖްތައް ބޭނުންކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ޗެނަލް ނަންބަރު 827 އިން ފެނިވަޑައި ގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޭބަލް އަދި ހިޓްސް ބެލުންތެރިންނަށް އެކެއް އޮގަސްޓް ވަންދެން މި ޗެނަލް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާނެ ހިލޭ. ދެން އަދި އެކެއް އޮގަސްޓަށް ފަހު ފެމެލީ ނުވަތަ ފެމެލީ އަށް ވުރެ މަތީ ޕެކޭޖް ތަކުގައި ތިއްބަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ޗެނަލް. ޗެނަލް ނަންބަރު 827 އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ."

~ މީޑިއާނެޓްގެ މާކެޓިންގް އޮފިސަރ، އިސްމާއިލް މާއިޒް

މާއިޒް ވިދާޅުވީ މީޑިއާނެޓުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރު އާ ޗެނަލްތައް ތައާރަފް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި މީޑިއާނެޓްގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ މައުލުމާތު މީޑިއާނެޓްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.

ކިއުރިއޯސިޓީ ސްޓްރީމްއަކީ ޑިސްކަވަރީ ޗެނަލް އުފެއްދި ފަރާތްތަކުން އިތުރު އާ ކޮންޓެންޓް ގެނަސް ދިނުމަށްޓަކައި ސްޓްރީމިން ޗެނަލްއެއްގެ ގޮތުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފް ކޮށްފައިވާ ޗެނަލްއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.