އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ޖޭސީއެމް

އިޔާދަކުރަނިވި ވަސީލަތްތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކާ ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

  • މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނީ އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖުމްލަ އަށް ސެޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެން
  • ސެޝަންތައް ނަގާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީބީ) ގެ ބޭފުޅުންނާއި ޖަޕާނާއި ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ އިސްވެރިން
  • މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ސެމިނާއެއް

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 11:43 1,618

ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދް ހަސަން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އިޔާދަކުރަނިވި ވަސީލަތްތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކާ ބާއްވާ ސެޝަން އެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޗަމްޕާ ސެންޓަރްލް ހޮޓެލްގައި ފެއްޓި ޖޮއިންޓް ކްރެޑިޓިންގް މެކޭނިޒްމް (ޖޭސީއެމް) މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނީ އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖުމްލަ އަށް ސެޝަނަކަށް ބަހާލެވިގެންނެވެ.

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވީ ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ ހުސެއިން ރަޝީދް ހަސަނެވެ. ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ އިތުރުން ޗައިނާގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.

ސެޝަންތައް ނަގާދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޭޑީބީ) ގެ ބޭފުޅުންނާއި ޖަޕާނާއި ރާއްޖޭގެ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަންނީ އިސްވެރިންނެވެ.

ޖޭސީއެމް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުގެ ތެރެއިން

މި ސެމިނާގައި 50 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައާއި ގުޅިގެން ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކާއި މި ދާއިރާއިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެއެވެ.

މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމަކީ ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ސެމިނާ އެކެވެ.

ޖޭސީއެމް އަކީ ތެލަށް ވުރެ އަގު ހެޔޮ، އަދި ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ އިޔާދަކުރަނިވި ވަސީލަތްތައް ހެޔޮއަގުގައި ފަސޭހައިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މެކޭނިޒްމް އެކެވެ. މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކާބަން މަދު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރެވި، ތެޔޮ ބޭނުން ކުރެވޭ މިންވަރު މަދު ކުރެވޭނެއެވެ.

މި ފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ޖެސީއެމް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ނިޒާމުތަކާއި ބެހެގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް