ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ކަޅުއޮށްފުންމި ގެއްލުން

ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގޭ!

  • ކަޅުއޮށްފުންމި ބަނުމުގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި މުއައްސަސާއެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް
  • ކަޅުއޮށްފުންމި ވީތަނެއްގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ދަންނަވާފައި
  • ކަޅުއޮށްފުންމި ހޯދާ، އާންމުންނަށް ދައްކާލަން ބަހައްޓާނެ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 4 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 13:18 18,854

ކަޅުއޮށްފުންމި މާލެއަށް ގެންނަން ކުރި ދަތުރުގެ ތެރެއިން - ސަން އޮންލައިން

މިނިވަން 50 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބަން ނަމޫނާ "ކަޅުއޮށްފުންމި" ވީތަނެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯރ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މުހައްމަދު ތޯރިގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ވިދާޅުވީ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ ވުޖޫދަށް އައިސްގެން އެ ދާއިރާގައި ހުރި އެކި މުއައްސަސާތައް އެ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އައިއިރު، އެއިން އެއްވެސް ތަނެއްގެ ލިޔެކިޔުމަކުން "ކަޅުއޮށްފުންމި" ބަނުމުގެ މަރުހަލާގެ އެއްވެސް ހިސާބެއްގައި އެއިން ތަނެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ފެންނާކަށް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކަޅުއޮށް ފުންމީގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބެލިއިރު މިތަންތަނަކުން (މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އައި މުއައްސަސާތަކުން) އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނެތް

~ މިނިސްޓަރ ތޯރިގް

ތޯރިގް ވިދާޅުވީ, މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގައި އޭރުގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާޓުން ހިންގި ހަރަކާތައް ކަމަށާއި، އެއީ ވަރަށް ބައިވަރު ފައިސާ ހަރަދުކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީން ހިންގި މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

މިނިވަން 50 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބަން "ކަޅުއޮށްފުންމި" އަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރުކާރުން އޭރު ބުނެފައިވަނީ މިނިވަން 50 ގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފަހު އޭތި އާންމުންނަށް ދައްކާލުމަށް ބާއްވާނީ ދާރުލް އާސާރުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

"ކަޅުއޮށްފުންމި" ގެ ސުވާލަކީ އުފައްދާ ސުވާލެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ވިދާޅުވީ، ކަޅިއޮށްފުންމިއޭ ބުނާތީވެސް އެ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ މިނިސްޓްރީން ހޯދަން ޖެހިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، ތޯރިގް ވަނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއަކުން ދަންނަވައިގެން "ކަޅުއޮށްފުންމި" ގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން މިނިސްޓްރީގެ ކަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑު މިހާރު ވާނީ އަޅުގަނޑުމެން މިނިސްޓްރީގައި މިކަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންގައި އަންގާފައި ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ލިޔަން ކޮބައިތޯ، އޭގެ މައުލޫމާތެއް އޮތްތޯ

~ މިނިސްޓަރ ތޯރިގު

"ކަޅުއޮށްފުންމި" އެއް ބަނުމުގެ ވިސްނުމަކީ، ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ މަރުކަޒުގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ވެސް ގެންގުޅުނު ވިސްނުމެއް ކަމަށް ތޯރިގް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގެ ވިސްނުމަކީ، މޫދަށް ބާލައިގެން "ކަޅުއޮށްފުންމި" ދުއްވުމުގެ ބަދަލުގައި، ބާރަށުގައި "ކަޅުއޮށްފުންމި" ބަން ސަރަހައްދުގައި އެ އޮޑި ބަނދެފައި ހަމަ އެ އޮޑިހަރުގޭގައި ބެހެއްޓުމުގެ ވިސްނުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމަކަށް އޮތީ ބާރަށުގައި ކަޅުއޮށް ފުންމި ބަން ސަރަހައްދުގައި، އެ ކަޅުއޮތް ފުންމި އެގޮތަށް ބަނދެފައި އެތާ އެ އޮޑިހަރުގޭގައި ބަހައްޓަން. އެއީ އަންނަ މީހުންނަށް ދައްކާލެވޭ ގޮތަށް

~ މިނިސްޓަރ ތޯރިގު

އޭރު ވިސްނާފައި އޮތީ އެ ސަރަހައްދަށް އަންނަ މީހުންނަށް ދައްކާލެވޭ ގޮތަށް، އެތަނުގައި ކަޅުއޮށް ފުންމިއާއި ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ބޮޑުތަކުރުފާނާ ބެހޭ މައުލޫމާތާ ލިބޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ. މިނިސްޓަރ ތޯރިގް ވިދާޅުވީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާމުން "ކަޅުއޮށްފުންމި" އާންމުންނަށް ދައްކާލެވޭ ގޮތަށް ބާރަށުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިވަން 50 އާ ދިމާކޮށް ބަން ނަމޫނާ "ކަޅުއޮށްފުންމި" ބަނދެފައިވަނީ ހދ.ނޭކުރެންދޫގައެވެ. މެރިޓައިމް އަންޑަ ވޯޓަރ ހެރިޓޭޖް ސޮސައިޓީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުން "ކަޅުއޮށްފުންމި" ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ވެދުންކުރަން އުޅޭކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވީ ނަމަވެސް، އެ ދަތުރުފުޅު ކެންސަލްވުމާއި ގުޅިގެން އެޔަށް ފަހުން ވީނުވީއެއް ނޭނގެއެވެ. އޭރު ލިބެން ހުރި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، "ކަޅުއޮށްފުންމި" މަރާމާތަށް ގެންދެވުނީ މާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފޮނަދޫއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް