ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ކޯޓުން އެކަމަށް ގޮތް ކިޔައިގެން ނުވާނެ: މެމްބަރު ސަނީފް

  • ކޯޓުތަކުން ކުރިން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތައް ރަނގަޅެއް ނޫން
  • އެ ނިންމުންތައް އަލުން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 03:05 4,639

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން އެކަމަށް އެއްވެސް ކޯޓަކުން ގޮތް ކިޔައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަނީފް ވިދާޅުވީ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީންނާއި، ޤާނޫނުތަކުން ޖޭއެސްސީއަށް ދީފައިވާ ބާރެއްކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތަކީ ޖޭއެސްސީ ކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ މައްޗަށް ޖޭއެސްސީގެ ބާރު ހިނގާނެކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީގެ ބާރުތައް ހަނިކޮށް، އެ ކޯޓަށް ބާރުތައް އެކުރާކަން ފާހަގަކޮށް މެމްބަރު ސަނީފް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީގެ ބާރުތައް މަޑުމަޑުން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އޮވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުން، އެ ފިޔަވަޅަކަށް ކޯޓުވެސް އިހްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ސަނީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖޭއެސްސީ އިން ފިޔަވަޅެއް އެޅީމަ ކޯޓުން އެއަށް ގޮތްކީގެން ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ދިމާވެގެން އުޅޭ ހަޤީޤީ މައްސަލަ އަކީ ވެސް އެއީ. ޖޭއެސްސީ އަކީ ހުރިހާ ކޯޓުތަކުގެ ބަލަދުވެރި ފަރާތަށް ވެފައި، ޖޭއެސްސީގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއް މި އަންނަނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓު.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކި ފަނޑިޔާރުންތަކާއި ގުޅިގެން ނިންމި ނިންމުންތަކަށް ދާދި ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ގޮންޖަހާފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ނިންމާ ނިންމުމަކާއި ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަން ޖަވާބުދާރީ ކުރެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތައް ނެގެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ކުރާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނަކީ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން އެކަށައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ، އެ މުއައްސަސާގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން އެ މުއައްސަސާ ޖާވާބުދާރީ ކުރުވޭނޭގޮތްވެސް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމާއި، އެކަމުގައި އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް އެޅުންކަމަށް ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަނީފް ވިދާޅުވީ ކޯޓުތަކުން ކުރިން ނިންމާފައި ހުރި ނިންމުންތައް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށާއި އެ ނިންމުންތައް އަލުން ރިވިއު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޖުޑިޝަރީ އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އިންސާފު ލިބެން ނެތްކަން ރައްޔިތުންނަށް އިނގޭ ކަމަށާއި މުޅި ޖުޑިޝަރީ ރީފޯމް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ސަނީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް