އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ

ލިއުމުން ޖަވާބުދާރީވާން ދީދީއަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ފަހު އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

  • އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާ ތާރީޚަކާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ އޭގެ ފަހުން
  • މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ހުޅުވާލައިގެން
  • ދީދީގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ހާމަވެގެން ދިޔަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 13:22 6,699

ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައިގައި ތަހުޤީޤުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ލިއުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ދީފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ފަރާތުން ވަނީ ތަހުޤީޤުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ލިއެކިއުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ވަކީލުން އެދިވަޑައިގަތުމުން ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށް ރިޔާސަތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފުރަތަމަ އެދިވަޑައިގަތީ ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް 1 ދުވަސް ދެއްވުމަށެވެ. އެއާއެކު ދީދީއަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވަމުން ރިޔާސަތުން ބުނީ، މި މައްސަލައިގައި ލިއުމުން ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދިނީ ވަކީލުންނަށް ފަސޭހައަކަށް ކަމަށާއި އިތުރު އަޑުއެހުމަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދީދީގެ ޤާނޫނީ ޓީމަށް ލިބިފައިވާ ކަރުދާސްތަކުގައި އޮޅުންއަރާ ކަމެއް ހުރި ނަމަ ސާފު ކޮޕީ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުން އަބްދުﷲ ދީދީ އެކި ފަހަރުމަތިން ފައިސާ ނެންގެވި ކަމަށާއި، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދަން އުޅުއްވި ކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށައެޅި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައިވާއިރު، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް "ސަސްޕެކްޓް 1" އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކި ފަހަރުމަތިން ބައްދަލުކޮށް ފައިސާ ދިން ކަމަށް ފޯނުގެ މެސެޖުތަކުންނާއި ހެކި ބަހުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 12 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި އޮތް ނަންބަރަކުން "ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން އުޅޭ ކަމަށާއި، ޑޮލަރުކޮޅެއް ބޭނުންފުޅުވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަސްޕެކްޓް 1 އަށް މެސެޖުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށާއި، ފައިސާ ދޭންވީ މީހުންގެ ނަންބަރު ސަސްޕެކްޓް 1 ގެ ފޯނުން ފޮނުވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ނަންބަރުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފޮރެންސިކް އެކްސްޓްރެކްޝަން ރިޕޯރޓުން ފާހަގަވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު، މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލާފައިވާ މައްސަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގެ މުހައްމަދު ސުއައިދު ބަންދުން ދޫކޮށްލެއްވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުވެސް ފުލުހުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގޭ މުހައްމަދު ސުވެއިދާއި، ސ. މީދޫ އަބްދުﷲ ހައިޝަމް ބަންދުން ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން މާލޭގެ ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މީހަކު ފަނޑިޔާރު ދީދީއާ މުއާމަލާތް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރު ދީދީ އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ސުވެއިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެ މީހާ ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

ލިއުމުން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަނޑިޔާރު ދީދީއަށް 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައިވާއިރު، މިއަދު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުން ވެސް ދީދީގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ މައްސަލަ އޮޅުން ނުފިލާ ކަމަށާއި، އިތުރު ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލާފައެވެ. އެގޮތުން ރިޔާސަތުން އިންޒާރު ދިނުމުންވެސް ތަހުޤީޤުގައި ހުށައަޅާފައިވާ ލިއެކިއުންތައް ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ދީދީގެ ޓީމުން ވަނީ ތަހުޤީޤުގައި އަޑުގަދަކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް