އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަޑިޔާރުންގެ ބެންޗާ އެކު އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްނުކުރޭވެނެ: މެމްބަރު ނިޔާޒު

  • ރައްޔިތުން ސްޕްރިމްކޯޓަށް އިތުބާރު ނުކުރޭ
  • ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް
  • ފަހު ބަސް ބުނާނީ ރައްޔިތުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:11 3,488

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު - ރާއްޖެއެމްވީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަޑިޔާރުންގެ ބެންޗާ އެކު އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްނުކުރޭވެނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޑެފިއުޓީ ޗެއަރޕާސަން އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި މެމްބަރު ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާޒަކީ ފަޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އަދުލްއިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ. ނަމެވެސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސްޕްރިމްކޯޓަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފަޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކުރުން ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ވަގުތު އޮތް ބެންޗާ އެކު އަދުލްއިންސާފު ގާއިމް ނުވާނެކަން ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމަށްވާ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވަކާލާތު މިކުރަނީ އެގޮތަށް. މިވަގުތު ތިއްބެވި ފަޑިޔާރުންނާ އެކު އެކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް. އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ އެ ފަޑިޔާރުން ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަން. މީގަ ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އެކަންޏެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ ތިން ބާރު އޮންނައިރުގަ ދެ ބާރުން މި ތިބީ ފަޑިޔާރުގެ އިސްލާހުކޮށް ރާއްޖޭގައި އަދުލްއިންސާފު ގާއިމް ކުރުމަށް ހަމަފޫގަޅާލާފަ،"

~ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ފަހު ބަސް ބުނާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށާއި، ދައުލަތުގައި ހިނގަނީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނުތަކުގަ ބުނެފައި ހުރީ، ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ކަންކުރަންވީ ގޮތް ކަމަށާއި، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ، ބާރު ފޯރުވުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީ ބުނާ ގޮތުން ކުށެއް ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާހަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ ބާރުތައް ހަނިކުރުމަށް އަދި ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމަށް އަޅަންޖެހުނު ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުންސިލްތަކަށް އިޝާރަތް ކުރައްވާ ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު ކައުންސިލްތައް ވެސް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް ވަކިކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލީ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި، އަހަރަކު އެއްފަހަރު އޮޑިޓްކޮށް އޮޑިޓް ހިސާބުތައް އާންމުކުރަން ޖެހޭ އުސޫލު ވެސް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލެއް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އެ މެންޑޭޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް އޮންނާނެ ކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ މަސްއޫލިއްޔަތަކާ އެކު ކޮންމެ ޒިންމާއަކާ އެކު އިތުރު ބަޔަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން އެބަޖެހޭ. ޖަވާބުދާރީ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކަންކަން ރޭވުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދަކީ. މިހާރު ވެސް މަޖިލިސް ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީވާތަން އެބަފެނޭ. ހަމައެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން މިމަސައްކަތް ފެށީ ފަޑިޔާރުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން. ނުވަތަ ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން މަސައްކަތް ފެށީމަ ވީގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފެނުނީ. ހަމަ އެގޮތަށް ކައުންސިލްތަކަށް ބޮޑެތި ބާރުތަކެއް ލިބިގެންދާއިރު ކައުންސިލްތައް ވެސް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި އެކަންކަން ކުރަންވާނީ،"

~ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު

ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޮންޕޮޒިޝަންއަކީ ރަނގަޅު ކޮންޕޮޒިޝަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ގޮތަކީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ ނެތުން ނުވަތަ ކޮންޕޮޒިޝަން ބަދަލުވެގެންދިއުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް