އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން

ޔާމިން އަންގަވައިގެން ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް ސޮފްވާން މަސައްކަތް ކުރެއްވި: ޝަހީބު

  • ޔާމިންއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
  • ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:18 5,473

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވައިގެން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ސޮފްވާން ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއަސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ އެކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައެވެ.

މިކޮމެޓީގައި ވާހަކަ ދައްވަމުން ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިންގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ސޮފްވާން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ރަސްމީކޮށް ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ލިބުނު ދައުވަތަކަށް ނުވާތީ އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަހީބު ވިދާޅުވީ، އޭނާ އިންކާރުކުރެއްވުމުން ސޮފްވާން ރައީސް ޔާމީނަށް ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީންގެ ޚާއްސަ މެސެޖެއް ކަމަށް ބުނެ، ސޮފްވާންގެ ފޯނުން މެސެޖެއް ދެއްކެވި ކަމަށާއި، އެއީ ހަފްތާއަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދުކުރުމަށް އަންގާފައި އޮތް މެސެޖެއް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން. ތީކީ އަޅުގަނޑަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ. ތިކަން ކުރެވޭނީ ކޮމިޝަންގެ މޭޒުގައި މަޝްވަރާ ކުރާކަށް ނުންހޭ ޖެހޭނީ. އަޅުގަނޑު އިންތިޒާމް ކޮށްދޭނަމޭ ބައްދަލުވުމެއް. ބައްދަލުވުމެއް އިންތިޒާމްކޮށްދޭނަމޭ ތިބޭފުޅުން މަޝްވަރާކޮށް ތިޔާ ދޭތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާށޭ،"

~ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބް

ޝަހީބް ވިދާޅުވީ ކަންތައް ދިމާކުރި ގޮތުން އެބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެޑައިނުގެންނެވުނު ކަމަށާއި، އުޅުއްވީ ބައްޕަ ބަލިވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށެވެ.

އެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އެބޭފުޅުން އެންގީ ކުއްލި ނުރައްކަލު ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތުމުން އެކަމުގެ ފައިދާ ނެގުމަށްފަހު ރާއްޖޭޓީވީ ބަންދުކޮށްދޭން އެމްއެންޑީއެފްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން. އަދި ތަންތަން ބަންދުކުރުމުގެ ބާރެއް ނެތް ލިބިފައި ނެތް ކޮމިޝަނަށް. އެހެންވެ އެމްއެންޑީއެފްއަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރުގެ ދަށުން ރާއްޖެޓީވީ ބަންދުކޮށްދޭން،"

~ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބް

ނަމަވެސް ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ޝަހީބު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ސޮފްވާން ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ސޮފްވާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ޓީވީ ބަންދު ކުރުމަށް ޔާމީން ދުވަހަަކު ވެސް އިރުޝާދު ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަން ނޫސްވެރި ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހުރަސްއަޅާ ރާއްޖެ ޓީވީ ވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި ޝަހީބާއި އެހެން މެންބަރުން ވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެ ޓީވީއާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަތައް ބަލާފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެ ނިންމުންތައް ނިންމީ މެންބަރުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝަހީބު ރެކިވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްކުރެއްވުމުން ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ޝަހީބަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ކަންކަން ހިނގަމުން ދިޔަ އިރު ޝަހީބު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވީ ކީއްވެތޯ މެންބަރަކު ކޮމިޓީގައި ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް