އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީ ކުރުން

އިތުރު 5 ހޮސްޕިޓަލް މާލެއެކޭ އެއް ފެންވަރެއްގައި ތަރައްޤީ ކުރަނީ

  • 9 ރަށެއްގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ދަނީ ކުރަމުން
  • މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 70 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 12:33 21,271

ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އަތޮޅު ތެރެއިން އިތުރު ފަސް ހޮސްޕިޓަލް މާލެއާ އެއްވަރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ، ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް އެއް ތަނަކަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮންނަ އޮތުން ބަދަލު ކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާލެއާ އެއް ފެންވަރެއްގައި ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭ ގޮތަށް 10 ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވިސްނަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްޤީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މިވަގުތު ތަރައްޤީ ކުރާ ހޮސްޕިޓަލުތައް:

  1. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
  2. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
  3. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
  4. ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
  5. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އޭގެ އިތުރުން ވެސް ނުވަ ރަށެއްގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެ ތަންތަން ބިޑު ކުރެވި މިހާރު އެ މަސައްކަތް އޮތީ އެވާރޑިންގް މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނެތް ނަމަވެސް ބޭރުގެ އެހީ އާއި އިތުރަށް ބަޖެޓު ފަހިކޮށްގެން މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 70 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ބަދަލެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަކޮށް އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތް ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނެތޭ ދެންނެވުމަކީ މުޅިއެކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެ. މި ދެންނެވީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރަށުގެ އެމްބިއުލާންސްތައް ހަރަކާތްތެރިވާ ހިސާބަކު ނޫން ހުރީ، މިއަހަރު ބަޖެޓުގަ ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތް އެމްބިއުލާންސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެއް. އެހެން ނަމަވެސް ބޭރުގެ އެހީއާއި އަދި ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަހިކޮށްދެވުނު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ތެރެއިން މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް 70 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ،"

~ ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން

އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބަލާއިރު 187 ރަށުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް 7000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ކުރިއަރުވައި މާލެއެކޭ އެއް ފެންވަރެއްގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ތަމްރީނުކޮށް، އެރަށް ރަށަށް ބޭނުންވާ ސްޕެޝިއަލިސްޓުންނާއި ފަންނީ ބޭފުޅުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް