ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2017 | ބުދަ 22:42
ނިއުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)
ނިއުގެ ވައިސް ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)
ޓްވިޓަރ
ނިއުއަށް ތަށި ހޯދައިދިނުން
މި ސީޒަނަށް ނިކުންނަނީ އަމިއްލަ އަށް އެވޯޑު ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ކްލަބަށް ތަށި ހޯދައިދޭން: ސެންޓޭ
 
ނިއު ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ނޫ ކުލައިން މުޅި ދަނޑު ފުރާލާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ސެންޓޭ
 
ތަށިތައް ހޯދައިދީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީމު ގެންގޮސްދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓް: ސެންޓޭ
 
މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީތައް މި ސީޒަނުގައިވެސް ހޯދަން ބޭނުން: ސެންޓޭ

މި ސީޒަނަށް ނިކުންނަނީ އިންޑިވިޖުއަލް އެވޯޑުތައް ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ކްލަބަށް ތަށި ހޯދައިދޭންކަމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ފޯވާޑް އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް ޑޮޓްކޮމް އަދި އެފްއޭއެމް ގުޅިގެން ދިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި ސެންޓޭ ބުނީ މި ސީޒަނަށް އޭނާ ފުރިހަމަޔަށް ފިޓް ކަމަށާއި، މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ހޯދި ކާމިޔާބީތައް މި ސީޒަނުގައިވެސް ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސެންޓޭ ބުނީ މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ލަނޑު ޖެހުމަށްވުރެ އަދި އިންޑިވިޖުއަލް އެވޯޑްތައް ހޯދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރާނީ ކްލަބަށް ކާމިޔާބީތައް ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

"މިދިޔަ ސީޒަނުގައިވެސް ހޯދި ކާމިޔާބީތައް މި ސީޒަނުގައިވެސް ހޯދަން ބޭނުން. އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ގޯލު ޖެހުމަށްވުރެ ތަށިތައް ކްލަބަށް ހޯދައިދިނުން. ފުރަތަމަ އިސްކަން ދެނީ ކްލަބަށް އެއަށް އިންޑިވިޖުއަލް އެވޯޑުތަކަށް" ސެންޓޭ ބުންޏެވެ.

ސެންޓޭ ބުނީ ނިއު އަށް އޭނާ އެނބުރި ބަދަލުވީ ކްލަބަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދޭން ކަމަށާއި، ޓީމު މިހާރު އޮތް ހާލަތަކުން އިތުރު ހާލަތަކަށް ގެންދަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަށިތައް ހޯދައިދީ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީމު ގެންގޮސްދިނުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓްކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިއު ޓީމާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ސެންޓޭ ބުނީ ކްލަބް މެނޭޖްމަންޓް، ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން އަދި ކޯޗުގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ ކަމަށާއި، ޓީމުގައި މަސައްކަތު ރޭޓުވެސް ވަރަށް މަތި ކަމަށެވެ.

ނިއުގެ ކޯޗު ބެނާޑޯ ތަވަރޭޒްގެ ޓެކްޓިކްސްތަކުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ދަސްވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔައިދޭކަމަށްވެސް ސެންޓޭ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ކޯޗު އެންމެ ބޮޑަށް ކިޔައިދެނީ ޑިފެންސްކުރުމުގެ އިތުރުން އެޓޭކްކުރަން ކަމަށާއި، ސެޓްޕީސްތަކަށްވެސް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށެވެ.

"ޓީމާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ. ބޭރު ކުޅުންތެރިންގެ ގުޅުން ރަނގަޅު. ޓީމު ވޯކުވެސް ރަނގަޅު. ޓެކްޓިސް އަށް ކޯޗު ވަރަށް މަސައްކަތްކުރޭ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ދަސްކޮށްދޭ. ޑިފެންސް، އެޓޭކް އަދި ސެޓްޕީސްތަކަށް އެންމެ މަސައްކަތްކުރަނީ" ސެންޓޭ ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަނަކީ ނިއުގެ ކާމިޔާބު ސީޒަނަކަށް ހެދުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ އެހީ މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ސެންޓޭ ބުނީ އޭނާ އުންމީދު ކުރަނީ ނިއު ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ނޫ ކުލައިން މުޅި ދަނޑު ފުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ލިބުނު ހުރިހާ ކާމިޔާބީއަކީވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ސަޕޯޓުން ލިބުނު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ޓީސީ އަށް ކުޅުނު ސެންޓޭ ވަނީ އެ ކްލަބަށް ދިވެހި ލީގު، ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް އަދި އެފްއޭކަޕްގެވެސް ދެވަނަ ހޯދައިދިނުމަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އޭނާ އަކީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައިވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާ ރަން ބޫޓް ގެންދިޔަ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ނިއުގެ ވައިސް ކެޕްޓަނެއްގެ ގޮތުގައި ގަލޮޅު ދަނޑަށް ސެންޓޭ ނިކުންނާނީ ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް