ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޖައްވަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ޖައްވު ކަމުގައި ހެދުން: ޑރ. ހުސައިން

  • ''ސާފު ބަޔަށް ބައިސްކަލް'' ދުއްވުމުގެ ހަރަކާތެއް ވަނީ ބައްވާފައި
  • އެކްޝަންޕްލޭންގައި ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގިނަކަންތައްތަކެއް އެކުލަވައިލާފައިވެ
  • ރާއްޖެ އަކީ އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ވަޢި ތައައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލަ ކުޑަ ގައުމެއް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 19:57 4,565

ވެއްޓަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ގިނަކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި - އެންވަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ

ބޭނުމަކީ ރާއްޖެގެ ޖައްވަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވައިހެޔޮ އެންމެ ރަނގަޅަށް އޮކްސިޖަން ލިބޭ އަދި އެންމެ ސިއްހީގޮތުން ރަނގަޅު ޖައްވު ކަމުގައި ހެދުން ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އެހެން ވިދާޅުވީ، ވައި ތަޢައްޔަރުވުމާއި ގުޅޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެެވެ.

ވައި ތަޢައްޔަރުވުމާއި ގުޅޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ޑރ. ހުސައިން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް ތިމާވެށީގެ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، ތިމާވެއްޓަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ވެއްޓަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިޔާރު ކަމަށްވާ ''ވައި ތަޢައްޔަރު'' އަށް އަލިއަޅުވައިލައްވަމުން ޑރ. ހުސައިން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، ވައި ތަޢައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލަ އެހާ ބޮޑު ގައުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ވައި ތަޢައްޔަރުވުމަކީ އެކަމާއި އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ވައި ތަޢައްޔަރުވުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިކަން ކުރިމަތިވާ ދެ ސަބަބެއް އެބައޮތް. އެއްކަމަކީ މާލެ ތޮއްޖެހުމާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ހަނި މަގުތަކަށާއި، ގެތަކަށް އަރަމުންދާ ގެދަބުޅީގެ ދުމުގެ މައްސަލަ. މިހާ ކުޑަ ސަރަހައްދެއްގައި މިހާ ގިނަ މީހުން އުޅޭއިރުގައި ހާއްސަކޮށް މިހާ ގިނަ ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރަމުން ދާއިރުގައި އޭގެ ނޭދެވެ އަސަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެއްޓަށް މިދަނީ ކުރަމުން .

~ ޑރ. ހުސައިން

އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިހާރުން ފެށިގެން އެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ވެއްޓަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދުނިޔޭގެ އެހެންތަންތަނަށް މިސާލަކަށްވާ ފަދަ ވެއްޓަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޖައްވަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅު ޖައްވެއްގެ ގޮތުގައިވުމަކީ ކުރާ ބޮޑު އުއްމީދެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު އެއަރ ޕޮލިއުޓަންސް އާއި ގުޅޭ އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ

އެއަރ ޕޮލިއުޓަންސް ޕްލޭން އަކީ ވައި ތަޢައްޔަރު ކުރާ މާއްދާތަކުގެ މިންވަރު އަންދާޒާ ކޮށް، އެކުލަވައިލެވުނު އެ ފަދަ ފުރަތަމަ ސްޓަޑީސްއެވެ.

އެ ޕްލޭން ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި:

- ރާއްޖޭގައި ވައި ތަޢައްޔަރު ކުރާ މާއްދާތައް ބޭރުކުރާ ސެކްޓަރ ތަކާއި، ކޮންމެ ސެކްޓަރ އަކުން ވަކި ވަކި މާއްދާތައް ބޭރުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

- މާއްދާތައް މަދުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތިއްޖާ އެއްގެ ގޮތުން، އެ މާއްދާތައް ރާއްޖެއިން ޖައްވަށް ބޭރުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

- އެ ޕްލޭން އިމްޕޮލިމެންޓް ކޮށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ގޮތް ހުށައެޅުން.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވައި ތަޢައްޔަރުކުރާ މާއްދާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ، ޔުނައިޓެޑް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕޮރްގްރާމް (ޔުނެޕް) މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަދި އީއައިއޭ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ވަނީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެ ޕްލޭނާއި މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ދިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ ޝިއާރާއި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ޝިއާރަކީ ''އެއަރ ޕޮލިއުޝަން'' އެވެ. މިއީ މިހާރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ތިމާވެށީގެ މައްސަލައެވެ. ޕްލޭން ނެރުމަކީ ސަރުކާރުން އެ މައްސަލަ ބަލައިގަނެ، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ނިޝަނެއް ކަމަށް އެނަވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ޝޯސަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އޭގެއިތުރުން ތިމާވެށި ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ''ސާފު ބަޔަށް ބައިސްކަލް''ގެ ނަމުގައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީއާ ބައިކް މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ބައިސްކަލް ދުއްވުމުގެ ހަރަކާތެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލުން ފެށި އެ ހަރަކާތް ނިންމާލާފައިވަނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރުންނެވެ.

ބައިކް މޯލްޑިވްސްއާ އެންވަޔަރަމެންޓްއާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ''ސާފު ބަޔަށް ބައިސްކަލް'' ގެ ތެރެއިން

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް