ބުރާސްފަތި 27 ޖޫން 2019
11 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 23
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވުން

ބިލް ބޮޑުވީ ހޫނު ގަދަވުމާއި ރޯދަ މަހު ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުން: ސްޓެލްކޯ

  • ހޫނު ގަދަ ވުމުގެ ސަބަބުން ގިނައިން ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްފައިވޭ
  • ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 14:21 9,974

ސްޓެލްކޯއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކަރަންޓުގެ ބިލު ބޮޑުވެފައި ވަނީ ހޫނު ގަދަވުމާއި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ކަރަންޓް ބޭނުންކުރި މިންވަރު އިތުރުވުމުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ސްޓެލްކޯއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ގިނައިން ކަރަންޓް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސބަބުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ކަރަންޓްގެ އަގު ބޮޑުވުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ވާރޭ ނުވެހި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހިނގައްޖެ ދެއްތޯ، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންސަމްޕްޝަންސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ވެސް އެބަ ދައްކާ ވަރަށް ބޮޑުތަން އިންކްރީސް ވެގެން ދިޔަ ކަމަށް. ދެން އޭގެ އިތުރަށް ރޯދަމަހަކީ ވެސް ހަމަ ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ހަމަ ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބަމްޕެއް އެބަ އުޅޭ. ދެން ރޯދަ މަހުގެ ވެސް ކޮންމެސް ވަރެއް އިންނާނެ އޭގެ ތެރެއަށް ވަދެފަ. އެހެންވީމާ މި ޗޭންޖަސްތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓްގެ އަގު ބޮޑުވެގެން އެ ދިޔައީ

~ ސްޓެލްކޯގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސަލީމް

ސްޓެލްކޯ އިން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން އަގު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަރަންޓްގެ އަގަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރު ކުރި ކަރަންޓް ބިލްތައް ގެތަކަށް ލިބުނު އިރު ކުރީ މަސްތަކަށް ވުރެ އާދަޔާ ހިލާފަށް ބިލް ބޮޑުވެފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކަރަންޓްގެ އަގު ކުޑަކުރުމަކީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދެއް ކަމަށް ވުމާ އެކު އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ވަނީ ކަރަންޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރިކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ. އަދި މާލެއެކޭ އެއް ހަމައަކަށް ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓް ރޭޓް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. ކަރަންޓްގެ އަގު އަގުހެޔޮކުރިކަން ސަރުކާރުން އިއުލާނުކުރި ނަމަވެސް ފާއިތުވި ދެ މަހުގެ ބިލު، ހާއްސަކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ބިލު ބޮޑުވެފައިވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް