ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މަތީ ތައުލީމަށް ލޯނު އެހީ ދިނުން

މަތީ ތައުލީމަށް ލޯނަށް ހުޅުވާލަނީ އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު މުރާޖައާ ކުރުމަށް ފަހު: ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން

  • ބާކީ ހުރި 163 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައި
  • މާރޗު މަހު ލޯނަށް ހުޅުވާލުމުން 993 ކުދިން ކުރިމަތިލި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 14:05 2,201

މަތީ ތައުލީމު ލޯނު ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް ހަސަން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ބަލާ އުސޫލު މުރާޖައާ ކުރުމަށް ފަހު އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަތީ ތައުލީމަށް ލޯނު ދީފައިވާ ގޮތާ މެދު ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށް ހޯމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ލޯނު އެހީ ދިނުމުގެ އުސޫލު މުރާޖައާ ކުރުމަށް ފަހު މާރޗު 2019 ގެ ލޯން ސްކީމުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް މީހުން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ 163 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މި ފުުރުސަތު އަލުން ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް 242 ޖާގައަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެ ފުރުސަތަށް އެދުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވެފައި ވާތީ ކަމަށާއި، އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އަލުން ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ކުރިން ކުރި އިއުލާނުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިން ޑިސްކޮލިފައިވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ކުދިންނަށް ވެސް އަނެއްކާ ވެސް ލޯނު އެހީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެން ދިއުން، ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އަޅުގަނޑުމެން މިދިޔަ ލޯނު ސްކީމުގައި ދަރިވަރުން މި ހޮވީ އަޅުގަނޑުމެން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައި އަދި ގެޒެޓްކުރި އިއުލާނާ އުސޫލާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެހެން ނަމަވެސް އުސޫލުގަ އެބަހުރި ބައެއް ކަންތައްތައް ދަރިވަރުންނަށް އެ އަށް ވުރެ ލުއިފަސޭހަކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށައެޅުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެވިދާނެ ކަންތައްތައް، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު މި ނިންމަނީ އެ އުސޫލު މުރާޖައާކޮށް ކުރިއަށްވުރެވެސް ފަސޭހައިން ދަރިވަރުންނަށް މި ލޯނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް

~ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން

މާރޗު މަހު ލޯނަށް ހުޅުވާލުމުން 993 ކުދިން ކުރިމަތިލީ ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ހޮވިފައިވަނީ 79 ކުދިންނަށްވާއިރު، އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންގެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓްވި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ލޯނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވަން ވެސް ލޯނަށް އެދިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން 106 އެޕްލިކޭޝަނެއް ރިޖެކްޓް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށް އެދިގެން 192 ކުދިންގެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އިއުލާނާ އެއް ގޮތަށް އެޓެސްޓް ކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން 183 އެޕްލިކޭޝަން އަދި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށައަޅާފައިނުވާތީ 271 އެޕްލިކޭޝަނެއް ވަނީ ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެސް ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހެދި އެޕްލިކޭޝަންތައް ރިޖެކްޓުވެފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަލަށް ހުޅުވާލުމުން އެކުދިންނަށް މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީގެ ޕޯރޓަލްގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަންތައް އެޑިޓްކޮށް އަލުން ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރާއިރު، އުސޫލަށް ރިއާޔަތް ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް