ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - ސީރިއާ - ލުބްނާން

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ދިއުމަށް މަޖްބޫރު ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ލުބްނާންއިން ދޮގުކޮށްފި

  • ސީރިއާ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގައުމަށް ދާން އެއްބަސްވާކަމުގެ ފޯމެއްގައި ލުބްނާންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަތްކުން ސޮއި ކުރަން މަޖްބޫރު ކުރުވަމުންދާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އިން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައި
  • ސީރިއާގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ފެށުނުދާހިލީ ހަނގުރާމާގައި 370،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ވަނީ ގެދޮރު ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައި
  • އެ ގައުމުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަނގުރާމަ ހުއްޓިފައިވީ ނަމަވެސް، އދ އިން ނިންމާފައިވަނީ އެއްވެސް ރެފިއުޖީއަކަށް އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް މަޖްބޫރު ނުކުރުމަށް

އައިޝަތު ޝާނީ
Shaaknee

ކ. މާލެ 26 މެއި 2019 | އާދީއްތަ 00:03 3,174

ލުބްނާންގައި ހުންނަ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕް ސައިޓެއް - އޭޕީ

ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ދިއުމަށް މަޖްބޫރު ކުރާ ވާހަކަ ލުބްނާންގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

'ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް' އިން ހުކުރު ދުވަހު އާންމު ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގައުމަށް ދާން އެއްބަސްވާކަމުގެ ފޯމެއްގައި ލުބްނާންގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަތްކުން ސޮއި ކުރަން މަޖްބޫރު ކުރުވަމުންދާކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އަދި މިގޮތަށް މަދުވެގެން 16 މީހެއް ލައްވާ ސޮއިކުރުއްވާފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެތަނުން ފަސް މީހުންނަކީ ލުބްނާންގައި ރަޖިސްޓަރވެފައިވާ ރެފިއުޖީންނަށްވާއިރު، 13 ފަރާތެއް ސީރިއާއަށް އަނބުރާ ދިއުމުން އަނިޔާ ނުވަތަ ދައުވާކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުއޮތްކަމަށް ބުނެފައިވާކަމަށް 'ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް'އިން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް، ލުބްނާންގެ ޖެނެރަލް ސެކިއުރިޓީ ޑައިރެކްޓަރޭޓްއިން ވަނީ މި ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ.

ލުބްނާންގެ 'އެންއެންއޭ ނިއުސް އޭޖެންސީ'އަށް ދިން ބަޔާނެއްގައި އެ އިދާރާއިން ބުނީ، ސީރިއާއިން ލުބްނާންއަށް ދާ ކޮންމެ ފަރާތެއްގެ ފުރިހަމަ ވާން ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެކަމަށާއި، އެ ނޫންނަމަ ނުވަތަ އެހެން ސަބަބަކާ ހުރެ ނަމަވެސް އެ މީހުން ގައުމަށް އަނބުރާ ދާން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ފޯމެއްގައި ސޮއި ކުރަންޖ ޖެހޭކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރެފިއުޖީން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއައްޔާތަކާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް، ލުބްނާންއިން އެންމެ ފަހުން ފޮނުވާލާފައިވާ ސީރިއާ ރެފިއުޖީންތައް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގެ ސެކިއުރިޓީ އޭޖެންސީން ވަނީ އެމީހުންނަށް އެއާޕޯޓްގައި ވެސް "ޕްރެޝަރ"ތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

"ލުބްނާންއަށް ހިމާޔަތް ހޯދަން ދާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް އެ މީހެއްގެ މައްސަލައެއް ކިޔާ ދިނުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް ނުދީ ލުބްނާންއިން ޑީޕޯޓްކޮށްގެން ނުވާނެ،" 'ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް'ގެ މެދު އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ޑައިރެކްޓަރ، ލަމާ ފަކީހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީރިއާގައި 2011ގައި ފެށުނު ދާހިލީ ހަނގުރާމައަށް ފަހު ލުބްނާންއިން ވަނީ 1.5 މިލިއަން ސީރިއާ ރެފިއުޖީންއަށް ހިމާޔަތް ދީފައެވެ. މިހާރު ސީރިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަނގުރާމަތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ އިރު، އދ އިން ނިންމާފައިވަނީ އެއްވެސް ރެފިއުޖީއަކަށް އަނބުރާ ގައުމަށް ދިއުމަށް މަޖްބޫރު ނުކުރުމަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ރިޕޯޓަށް ހަވާލާދީ 'އެންއެންއޭ ނިއުސް އޭޖެންސީ'ން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި މޭ މަހުގެ 7ން 20އާ ހަމައަށް ލުބްނާނުންވަނީ 301 ސީރިއާ ރައްޔިތުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެވެ.

ސީރިއާގެ ދާހިލީ ހަނގުރާމާގައި 370،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، އެތައް މިލިއަން މީހުންނެއް ވަނީ ގެދޮރު ނެތި ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް