ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ވާލްޑް ހެލްތް އެސެމްބްލީ

"އެއަރ ޕޮލިއުޝަން، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އޯޝަންސް އެންޑް ހެލްތް" އިވެންޓުގައި މިނިސްޓަރ އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

  • މައިގަނޑު މަޝްވަރާކުރެވުނީ ތިމާވެށީގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅެގޮތުން
  • އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން ގްރީން ފަންޑުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަޝްވަރާކުރެއްވި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 24 މެއި 2019 | ހުކުރު 19:47 2,596

މިނިސްޓަރ އަމީން އިވެންޓުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ - ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ވާރލްޑް ހެލްތް އެސެމްބްލީގެ 72 ވަނަ ސެޝަންގެ ހަވާސާގައި އޮތް "އެއަރ ޕޮލިއުޝަން، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އޯޝަންސް، އެންޑް ހެލްތް" އިވެންޓުގައި ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ކުރިޔަށްދާ އެސެމްބްލީގެ ހަވާސާގައި އޮތް ބައްދަލުވުމަކީ ނޯވޭއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި އިވެންޓުގައި ދެން ބައިވެރިވީ ދިވެހިރާއްޖެ، ފީޖީ، ޗިލޭ، މޮނަކޯ އަދި ސްވިޒަލޭންޑުގެ ވަފުދުތަކުންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ދިނީ "އެލަޔަންސް އޮފް ސްމޯލް އައިލެންޑް ސްޓޭޓްސް" (އެއޯސިސް) ގެ ކުރީގެ ޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެއޯސިސް އަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ގައުމުތަކާއި ބިން ތިރި އައްސޭރިމަތީ ގައުމުތަކުން، އެ ގައުމުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ދެކޮޅަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން 1990 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.

މި އިވެންޓުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފައިވަނީ ތިމާވެށީގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުން، ފުރާނަތައް ސަލާމަތްވެ، ދެމެހެއްޓެނިވި އިގްތިސާދީ ތަރައްގީ ކުރިއެރުވި އަދި ގުދުރަތީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ބިނާވެފައި އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި، ކްލައިމެޓް ފައިނޭންޝަލް މެކެނިޒަމްސްގެ ދަށުން ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ދައުރު އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަމީން ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

ބައްދަލުވުމުން ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްވި ބަޔާނުގައި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ. ޓެޑްރޯސް އަދަނޮމް ވަނީ ތިމާވެށިން ސިއްހަތަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމާއި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ ސިއްހީ ޕްރަޔޯރިޓީސް އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ހުރި ގުޅުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.

އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވި ގައުމުތަކުގެ ވަފުދުތަކުގެ އިތުރުން ޕެރޫގެ މަންދޫބުންނާއި، އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރާއި، އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން އޮފް ރެޑް ކްރޮސް/ރެޑް ކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީސްގެ ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ޑިވިޝަންގެ އަންޑަރ-ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން މަތީ ފަންތީގެ މަންދޫބުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ ބައިވެރިވާ ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް، އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާއިން ދަސްކުރުމެވެ.

މިނިސްޓަރު އަރިހުގައި އދ.އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ.ހާލާ ހަމީދާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އިސްވެރިން އަދި ޖެނިވާގައި ހުންނަ އދ.ގެ އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ ޕާމަނަންޓް މިޝަންގެ އިސް މުއައްޒަފުން ބައިވެރިވެޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް