ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން

ކައުންސިލާއި ލީޑަރޝިޕަށް އަންހެނުންނަށް 30 ޕަސެންޓް ޚާއްސަކޮށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

  • އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލެވިފައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 14 މެއި 2019 | އަންގާރަ 22:41 2,843

އީސީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ކައުންސިލްތަކާ ލިޑަރޝިޕުގެ މަދުވެގެން 30 ޕަސެންޓް ކަނބަލުންނަށް ޚާއްސަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކަމިޝަން(އީސީ)ގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަކްރަމް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ކަނބަލުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން އިންތިޚާބު ތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނބަލުންނަށް ކައުންސިލްތަކާއި ލީޑަރޝިޕުގެ 30 ޕަސަންޓް ދިނުމަށް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމިޝަނުން މިހާރު ވަނީ އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެޑްރާފްޓާއެކު ޕާޓީތަކުގެ ޚިޔާލު ވެސް އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކާއި ގުޅިގެން އީސީއިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާޓީތަކާއެކީ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އެ ޑްރާފްޓް ފައިނަލް ކުރުމަށް ފަހު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ ބިލް  ކަމިޝަނުން ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެމަޝްވަރާތައް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަމިޝަނުން މަޝްވަރާ ކުރަނީ." އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް އޮޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުވޭނެ ގޮތަށް ބަދަލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

 މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އީސީއިން ތައްޔާރު ކުރި ޑްރާފްޓުގައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ ގޮތަށް ވެސް ބަދަލުތައް ގެންނަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް