އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ހެރިޓޭޖް އެސެސްމެންޓް ހަދަންޖެހުން

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ތަންތަން ދޫކުރާއިރު ހެރިޓޭޖް އެސެސްމެންޓް ހަދަންޖެހޭ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރަނީ

  • މި ފަސްއަހަރު ނިމޭއިރު ތާރީހާއި ސަގާފަތުގެ އިތުރުން ތަރިކަ ރައްކާތެރި ކުރާ މުޖުތަމައެއް ފެނިގެން ދާނެ
  • ރާއްޖެއިން ފެންނަ އާސާރީ ތަކެތި ރިޕޯޓް ކުރެވޭނެ ގާނޫނީ ނިޒާމެއް އޮންނަން ޖެހޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 8 މެއި 2019 | ބުދަ 10:47 734

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ތޯރިގު - އެމްއެންޑީއެފް

މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އާސާރީތަންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނު ފާސްވެ ވުޖޫދަށް އައުމުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ސައިޓްތައް  ދޫކުރާއިރު ހެރިޓޭޖް އެސެސްމެންޓް ހަދަންޖެހޭ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ތޯރިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށަކުން ނުވަތަ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ހިސާބަކުން މަޝްރޫއެއް ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް އާސާރީ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެކަމެއް ރިޕޯޓް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގެ މެކޭނިޒަމެއް އަދި ގާއިމްވެފައި ނެތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގާނޫނީ ނިޒާމް އެގޮތަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ އާސާރީތަންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ސަގާފީ ތަރިކައާއި ގުޅޭ ގާނޫނެއްގެ ދެލިކޮޕީ  މަޖިލީހަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ނިމުނުއިރު ކޮމެޓީ މަރުހަލާ ނިންމާފަ މަޖިލީސް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ވަރަކަށް އެބޭފުޅުންނަށް އެމަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އެމަސައްކަތްކޮށް ނިންމާލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.  

"ބިލް ގާނޫނަކަށްވެ ވުޖޫދަށް އައުމުން ރިސޯޓެއް ހަދަން ރަށެއް ހަވާލު ކުރިއަސް އަދި މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ބިމެއް ހަވާލު ކުރިއަސް ހެރިޓޭޖް އެސެސްމެންޓެއް ހެދޭނެ  ނިޒާމެއް ގާއިމް ވެގެންދާނެ. ރަށެއްގައި މަސައްކަތެއް ކުރަނިކޮށް އާސާރީ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތް ވެސް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލުގައި އޮންނާނެ. އަދި އެބިލުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީއަށް އެކަން އެންގުމަށް ލާޒިމް ކުރާގޮތަށް ބިލް ފަރުމާކޮށްފައި އޮންނާނީ ވެސް" ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރު ތާރީހާއި ސަގާފަތުގެ އިތުރުން ތަރިކައިގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އޮނާނެ ގޮތުގެ ތަސައްވުރު ހާމަ ކުރައްވާ މިޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ތޯރިގު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށެއް އަދި ކޮންމެ އަތޮޅެއްގެ މީހަކު ވެސް އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެއަތޮޅެއްގައި ހުރި ތާރީހާއި ސަގާފަތް ރައްކާތެރި ކުރާ މުޖުތަމައެއް ފެނިގެން ދާނެކަމާއި މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

" ކުރުގޮތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަންޏާ ދަންނަވާނީ ރައްޔިތު މީހާގެ ވެސް އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ކުރާ ހިސާބަށް ދިޔައިމަ ރާއްޖޭގެ  ތަރިކަ އާއި ސަގާފަތް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިބަލަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތު މީހާއަށް ތަރިކައަކީ އޭނާގެ އެއްޗެއްކަން އަންގައި ދެވޭވަރަށް ރައްޔިތު މީހާ ހޭލުންތެރިކުރުވުން" ތޯރިގު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޯރިގު ވިދާޅުވީ އުސްގެކޮޅު ކެފޭއެއް ހަދަން ދީފައި ހުރި ހުރުން އަނބުރާ އިޔާދަކޮށް އެތަނުގައި ރަސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ތަކެތި ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ހުރިގޮތަށް ކަންކަން އިންތިޒާމްވެގެން ދާތަން ފެންނާނެ ކަމަށާއި އަދި އޮޔާގޮސް ގެއްލިފައިވާ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް