ހޯމަ 13 ޖުލައި 2020
13 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 22
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ސްލޮޕީ ޖޯ

  • ސްލޮޕީ ޖޯ އަކީ 7 މިނިޓުން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ ފަސޭހަ ބާގަރއެއް

ކ. މާލެ | 7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 09:33 | 4,543

ސްލޮޕީ ޖޯ ބާގަރ - ރާއްޖެއެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ކިލޯގްރާމް ބީފް މިންސްޑް

1 ރަތް ބެލް ޕެޕާރ (ބޮޑު)

1 ފެހި ބެލް ޕެޕާރ (ބޮޑު)

1 ފިޔާ

1 ލޮނުމެދު، އަދި އިނގުރު (ރަހަލާ ވަރަށް)

ބައި ސައި ސަމްސާ ލޮނު

ބައި ސައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް

1 ސައި ސަމްސާ ސްމޯކްޑް ޕެޕްރިކާ ޕައުޑަރ

1 ސައި ސަމްސާ މުގުރި މިރުސް

ބައި ސައި ސަމްސާ މުގުރި ދިރި

1 ދަޅު ޕީލްޑް ޓޮމާޓޯ

1 ސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް

1 ސަމްސާ ޗިލީ ސޯސް މެގީ ނުވަތަ ހޭންޒް

1 ސަމްސާ ވޯޗެސްޓާރޝަޔާރ ސޯސް

1 ޗެޑާ ޗީޒް ސްލައިސް

1 ބާގަރ ބަން

* ހުރިހާ ތަރުކާރީއެއް ހުންނަންވާނީ ކުދިކޮށް އެއްވަރެއްގައި ކޮށާލާފައި

 

ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ 1 ސަމްސާ ތެޔޮ ތަވާއަށް އެޅުމަށް ފަހު ތެޔޮކޮޅު ހޫނުވުމުން ބީފްކޮޅު ރަތްވެލަންދެން ބަހައްޓާނީއެވެ. ދެން ބީފްކޮޅު ރަތްވުމުން ވަކިން ތައްޓަކަށް ނަގާލާނީއެވެ. ހަމަ އެ ތަވައަށް ތަރުކާރީ އަޅާލުމަށްފަހު ރަތްވެލަންދެން މީރުކޮށްލުމަށްފަހު ބީފްކޮޅު އަނެއްކާވެސް ތަރުކާރީއާއި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ހުރިހާ ސްޕައިސަސް އެއްކޮށްލާނީއެވެ. ދެން އަޅާނީ ވޯޗެސްޓާރޝަޔާރ ސޯސް، ޗިލީ ސޯސް މެގީ، ޕީލްޑް ޓޮމާޓޯ، ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އެޅުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާނީއެވެ. ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ޖޯޑެއްގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި ހުންނަ ފެން އަޅާނީއެވެ. ސްލޮޕީ ޖޯގައި ބޭނުންކުރާ މަސްގަނޑު ހުންނަން ޖެހޭނީ ތެތްކޮށެވެ.

ފަސް މިނިޓް ވަންދެން ގިނި މަޑުކޮށް ތަވާގައި ބަހައްޓުމަށްފަހު ތައްޔާރުވެލުމުން ބާގަރ ބަން މެދުން ފަޅިކޮށް، އޭގެ ތެރެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަކަށް މަސްއެޅުމަށްފަހު ހޫނުކޮށް ހުއްޓާ ޗެޑާ ޗީޒް ސްލައިސް މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

ބޭނުންވާނަމަ ބަޓަރކޮޅެއް ހާކާލުމަށްފަހު ބާގަރ ބަން ޓޯސްޓްވެސް ކޮށްލެވިދާނެއެވެ. މިއީވެސް ސްލޮޕީ ޖޯ ކާލަން ވަރަށް މީރު ގޮތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.