ހުކުރު 28 ފެބުރުއަރީ 2020
ފުރަބަދުރުވަ 2
1441 ރަޖަބު 05
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:33
ރިޕޯޓު - އައިސިސް ޖަމާޢަތް

އައިސިސްގެ އަމާޒު އޭޝިއާ އަށް!؟

  • އިރާޤާއި ސީރިއާ އިން އެ މީހުންގެ ބާރުވަނީ ކަނޑުވާލާފައި
  • މިހާރު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އޭޝިއާ އާއި އެފްރިކާއަށް
  • ލަންކާގައި ދިން އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި އައިސިސްގެ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 29 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ 14:35 17,000

އައިސިސް ޖަމާއަތުގެ މީހުންތަކެއް - ގޫގުލް

"ޖަމާޢަތު އަލް ތައުޙީދު ވަޢަލް ޖިހާދު"ގެ ނަމުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު އުފެދި، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން "ދައުލަތު އަލް ޢިރާޤު އަލް އިސްލާމިއްޔާ" ނުވަތަ "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް ޢިރާޤު"ގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެ، 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން "އައްދައުލަތު އަލްއިސްލާމިއްޔާ ފިލް ޢިރާޤު ވަ'ޝާމް"، ނުވަތަ "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް ޢިރާޤު އެންޑް ދި ލެވަންތު" (ދައީޝް / އައިސިލް / އައިސިސް / އައިއެސް) އަކީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔޭގައި އުފެދި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ހަތިޔާރު އެޅި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އަދި އެންމެ ރަޙުމުކުޑަ އެއް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު، ޚާއްސަކޮށް މެދުއިރުމަތީގެ މުސްލިމު ޤައުމުތަކުގައި ލާއިންސާނީ އެތައް ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވާ މި ޖަމާޢަތަކީ، އިސްލާމީ ޚިލާފަތެއް ކަމަށް އެ ޖަމާޢަތުން ދައުވާކުރާ ވެރިކަމެއް ޤާއިމްކޮށް، ޢިރާޤާއި ސީރިއާ ފަދަ ޤައުމުތަކުގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތައް އެ ޖަމާޢަތުގެ ވެރިކަމެއް ވެސް ހިންގާފައިވާ ޖަމާޢަތެކެވެ. އެ ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ނަމުގައި އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގައި، މީހުން މަރައި، ލޫޓުވައި، އެކި އިމާރާތްތަކާއި، އާސާރީ ތަންތަން ހަލާކުކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެކި ޤައުމުތަކުން ގުޅިގެން ކުރި އަސްކަރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މެދުއިރުމަތީގައި މިހާރު ވަނީ އެ ޖަމާޢަތުގެ ބާރު ކަނޑުވާލެވިފައެވެ. އެކި ޤައުމުތަކުން މެދުއިރުމައްޗަށް ގޮސް، އެ ޖަމާޢަތާއި ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މިހާރު ގުޅިފައިވާ ފައުޖުތަކުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބިއިރު، 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ޖަމާޢަތުގެ ވެރިއަކަށް ހުރި އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ، މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމާ މެދު އެ ޖަމާޢަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ވެސް ޝައްކު ކުރެއެވެ.

މެދުއިރުމަތީގައި ދައީޝް ޖަމާއަތުގެ ބާރު ކެނޑުމާ ގުޅިގެން އެ ޖަމާއަތުން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް އެ ޖަމާއަތުގެ ނިރުބަވެރި ހަރަކާތްތައް ފެތުރުމަށެވެ. ޓެރަރިޒަމް ދިރާސާކުރާ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި، ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން ލަފާކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޖަމާޢަތުގެ ހަރަކާތްތައް މިހާރު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ އޭޝިއާ އާއި އެފްރިކާއަށެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ދައީޝް ޖަމާއަތުން އެ ޖަމާއަތުގެ ވަކިތައް އޭޝިއާ އާއި އެފްރިކާގައި ހަރުލެއްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އާލާތަކީ އެ ޖަމާއަތާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި މި ސަރަޙައްދުތަކުގެ ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ. އެމީހުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުތަކަށް އެ މީހުން އަނބުރާ ފޮނުވައި، ދައީޝް ޖަމާއަތުގެ ފިކުރު ފެތުރުމާއި، ނިރުބަވެރި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް އެ ޖަމާޢަތުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރާ އިދާރާތަކުން ލަފާކުރެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ސްރީލަންކާގައި ދިން ރަޙުމުކުޑަ، އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކުގައި ދައީޝްގެ ހަޤީޤީ ބައިވެރިވުމެއް އޮތް ނަމަ އެ ހަމަލާއަކީ މިފަދަ ރޭވުންތެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން ކުރި ކަމެއް ކަމުގެ އިޝާރާތް އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

ލަންކާ ހަމަލާތަކުގައި 250 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 500 މީހުން ޒަހަމްވެފައިވާއިރު، އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުން ދައީޝް ޖަމާއަތާ މެދު ދެކެމުން އައި ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އެ މީހުން މިސަރަހައްދަށް އަތް ގަދަ ކުރަމުންދާކަން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ދައީޝްގެ ހަރަކާތްތައް ގާތުން ދިރާސާ ކުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެ ޖަމާއަތް އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ބާރުވެރިވުމަށް ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާކަމުގެ ހެކި މިހާރު ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. އަދި މި ސަރަހައްދުގައި އެ މީހުން ރަސްމީކޮށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމުގެ ހެކި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ނަން ހާމަނުކޮށް ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާގެ އޮފިސަރަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލަންކާއަށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ރާވާފައިވާ ގޮތުން އެމީހުން އެކަން ކުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެ އަދި އެކަމުގެ ހުނަރު ލިބިގެންކަން ހާމަވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އޮފިސަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މިއީ ކުއްލިއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިއީ އެތަކެއް ދުވަހުގެ ޕްލޭންތަކެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް އެމީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ގޮވާތަކެތި އުފައްދައި، ބޭނުންކުރުމަށް އެމީހުން ތަމްރީނު ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފިސަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، ކޮންޕިއުޓިންގ އާއި އިންޖިނިއަރިންގ އަދި އިންފޯމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ފަދަ އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޒުވާނުން ދައީޝް ޖަމާއަތަށް ރެކްރޫޓްކޮށް، އެ ޒުވާނުންގެ އިލްމާއި ހުނަރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނިރުބަވެރި ހަމަލާތައް ދިނުމަށް އެ ޖަމާޢަތުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ގޮވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ ޚާއްސަ ތަމްރީނާއި އިލްމު ލިބިފައިވާ މީހުން މިހާރު އެ ޖަމާއަތަށް ރެކްރޫޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ އޮފިޝަލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޮފިޝަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެ ޖަމާއަތުގެ ބައިވެރިން މުއާމަލާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ މީހުންގެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށްވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ދައީޝް ޖަމާއަތުން އަތްގަދަ ކުރަމުންދާކަމަށް ގިނަ ތުހުމަތުތައް ކުރެވެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މި ސަރަޙައްދުގެ ކޮންމެ ޤައުމެއް ވެސް މިއީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކި، ސަރަޙައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް