އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
އިސްލާމް - ހުކުރު ޚުތުބާ

ޢަޞްރު ސޫރަތުން ލިބޭ މަތިވެރި އިބްރަތްތަކުގެ ވާހަކަ މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި

  • ވަގުތުގެ މުހިއްމުކަން އެސޫރަތުން ދޭހަވޭ
  • ހެއު ނަސޭހަތް ދިނުމަށް އެ ސޫރަތުން ބާރުއަޅާފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު 14:34 20,403

ކީރިތި ޤުރުއާން - ރާއްޖެ އެމްވީ

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ އަސްރު ސޫރަތުން ލިބޭ އިބްރަތްތަކާއި ފިލާވަޅުތަކަށެވެ. 

"އަލް އަޞްރު ސޫރަތުން ލިބޭ ބައެއް ފިލާވަޅުތަކާއި، ޢިބްރަތްތައް" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، މި ސޫރަތުން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިބްރަތަކީ ވަގުތުގެ މުހިއްމުކަން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސޫރަތް ފަށަމުން "ޒަމާން ގަންދެއްވަމެވެ" އޭ ވިިދާޅުވެ ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމުން ދޭހަވަނީ ވަގުތަށް މާތް ﷲ ދެއްވާފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެއު ގޮތުގައި ހިފުމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

"ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ތިމާގެ ދުވަހުގެ ތާވަލު އެކުލަވާލައި ނަމާދާއި، ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމަށް އިސްކަންދޭ ހާލުގައި ތިމާގެ އެހެން ކަންތައްތައް ތަރުތީބު ކުރުމެވެ. ބޭކާރު ގޮތުގައި ވަގުތު ނަގާ ނުލުމެވެ. އެ ދެ ނިއުމަތްތަކާމެދު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޢާފިލުވެފަައިވާ ދެ ނިއުމަތެއްގެ ވާހަކަ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ހަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ފުރިހަމަ ސިއްހަތާއި ހުސްވަގުތެވެ" ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ސޫރަތުން ލިބޭ އިބްރަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، މުސްލިމުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ހެއު ކަންތައްތަކަށް މަގުދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، "ދީނަކީ ނަސޭހަތެއް" ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާވެސް 3 ފަހަރު ހަދީޡް ކުރައްވާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ މަންފާ ލިބޭ ފަދަ ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުން ވެރިންނަށް ވާގިވެރިވާން ޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

"ނަސޭހަތް ދެވޭ މީހާގެ ކަރާމާތާއި އިއްޒަތް ހިފެހެއްޓުމާއެކު ނަސޭހަތްތެރި ވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ނަސޭހަތެއް ޤަބޫލުކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެކެވެ. އެހެން ކަމުން ފަރުދުންނަށް ދެވޭ ނަސޭހަތް ދިނުމުގައި ސިއްރިއްޔާތުގައި އެ ނަސޭހަތެއް ދިނުން އެދެވިގެންވެއެވެ" ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. 

ޚުތުބާގައިި އިތުރަށް ބުނީ، އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ އިލްމުވެރިންގެ ޤަދަރު ހިފެހެއްޓުމުގެ މުހިއްމު ކަމަޚީވެސް މި ސޫރަތުން ލިބިދޭ އިބްރަތެއް ކަމަށާއި، ޚާއްސަކޮށް ނޫސްވެރިންނާއި، މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތަތަކުން އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އިލްމުވެރިންގެ ޤަދަރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އިސްލާމީ މުުޖުތަމައުގެ ސަފުުތައް ބައިބައިވެެދާނެ ފަދަ އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވުމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

ތިން އާޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އަދި މުސްލިމުންނަށް ގިިނަ އިބްރަތްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ޢަޞްރު ސޫރަތަކީ މައްކާގައި ބާއްވައިލެއްވި ސޫރަތެކެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް