ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހުކުރު 00:21
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް: ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންދަވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވަމުން
ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް: ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެންދަވަނީ ފާޑު ވިދާޅުވަމުން
ގޫގުލް
ފުލުހުންގެ އެލަވަންސް
ބޮޑުކުރި އެލަވަންސް ފުލުހުންނަށް ނުދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް!
 
އެލަވަސް ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައި އޮތީ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން
 
ފުލުހުން ތިބީ މާޔޫސްވެފައި
 
ބޮޑުކުރުމަށް އެލަވަންސް އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަށް ކޮށްދެވެން އޮތްކަމެއް ވާނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވުން އެދިފައިވޭ

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށް އެކަން ޢާއްމުކުރުމަށްފަހު އެ އެލަވަންސް ނުދީ އޮތް ސަބަބެއް ސާފުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބު ލީޑަރ ރިޔާޒް އެމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާނަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 2017 ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށް އެކަން އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ޖެނުއަރީ މަހުގެ މުސާރައާއި އެލަވަންސް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް އިއުލާންކުރި އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ. 

ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފުލުހުންނަށް އެލަވަންސް ބޮޑުކޮށްފައިވަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަދި 2017 އިގެ ބަޖެޓްގައިވެސް ހިމެނުމަށް ފަހު އެވެ.  ނަމަވެސް ބޮޑުކުރި އެލަވަންސް ފުލުހުންނަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން އެކަން މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސަވާފައި ނުވުމާއި އަދި މިކަމާއި މެދު ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތެއް ފުލުހުންގެ ގިނަބަޔަކަށް ނޭނގި މާޔޫސް ކަމެއްގައި ތިބިކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާތީވެ އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތެއް ބައްލަވައިދެއްވައިދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނަށް ބޮޑުކުރުމަށް ކަނޑައެޅި އެލަވަންސް އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއާއި މަޖިލީހުން ކޮށްދެވެން އޮތްކަމެއް ވާނަމަ އެކަން ކޮށްދެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް