ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 13:17
ސިޓީ އަދި މޮނާކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސިޓީ އަދި މޮނާކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޯލް.ކޮމް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ސިޓީ އަދި އެޓްލެޓިކޯ މޮޅުވެ ކުއާޓާގެ އުންމީދު އާކޮށްފި
ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ މައްޗަށް އެޓްލެޓިކޯ ކުރިހޯދީ 2-4 ގެ ނަތީޖާއިން
މޮނާކޯގެ މައްޗަށް ސިޓީ ކުރިހޯދީ 3-5 ގެ ނަތީޖާއިން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ، އެ ދެޓީމުން ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ އުންމީދު އާކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވީ މޮނާކޯއާ ވާދަކޮށް 3-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ސިޓީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ސިޓީ އިންނެވެ. އެގޮތުން 26 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަހީމް ސްޓާލިންގެ ލަނޑުން ސިޓީ ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ހަ މިނެޓު ފަހުން މޮނާކޯ އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަޑަމެލް ފަލްކާއޯ އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު މޮނާކޯ އިން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ހޯދާ ސިޓީގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން 40 ވަނަ މިނެޓުގައި ލޮޓިންގެ ލަނޑުން މޮނާކޯ ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން ސިޓީގެ މައްޗަށް މޮނާކޯ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ މޮނާކޯ އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މެޗުގެ 50 ވަނަ މިނެޓުގައި މޮނާކޯ އަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ވެސް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. މޮނާކޯގެ ޕެނަލްޓީ ފަލްކާއޯ ކުރިޔަށް ފޮނުވާލިއިރު، ކީޕަރު ޑެނިއަލް ވަނީ އެ ބޯޅަ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މޮނާކޯ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދަނިކޮށް ސިޓީން ވަނީ 58 ވަނަ މިނެޓުގައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަލްކާއޯ ވަނީ ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް މޮނާކޯ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ.

މެޗުގެ ލީޑު ނެގުމަށް މޮނާކޯ އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހާނެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ. މޮނާކޯ އިން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި 70 ވަނަ މިނެޓުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސާޖިއޯ އަގުއެރޯ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ. ސިޓީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް މެޗުގެ ލީޑު ނަގައިދިނީ 77 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖޯން ސްޓޯންސް އެވެ.

ސިޓީ އަށް މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ 82 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިރޯއި ސާނޭއެވެ. މީގެއިތުރުން ވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވަފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާ ލެވަކޫސަންއާ ވާދަކޮށް އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވީ 2-4 ގެ ނަތީޖާއިންނެވެ.

ބަޔާ ލެވަކޫސަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓްލެޓިކޯ އިންނެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ސައުލް އެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް އެޓްލެޓިކޯ އިން ދިޔައީ ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކުރަމުންނެވެ.

އެޓްލެޓިކޯ އިން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ 25 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންޓޯނިއޯ ގްރިޒްމަން އެވެ. އެޓްލެޓިކޯ އަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތައް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ މައްޗަށް އެޓްލެޓިކޯ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ބަޔާ ލެވަކޫސަން އިންނެވެ. އެގޮތުން 48 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބެލަރަބީ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެޓްލެޓިކޯ އިން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް އަނބުރާ ހޯދާ ބަޔާ ލެވަކޫސަންގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 58 ވަނަ މިނެޓުގައި ގަމީރޯ ވަނީ އެޓްލެޓިކޯ އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިނީ 67 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑަކީ އެޓްލެޓިކޯގެ ސަވިކް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. އެޓްލެޓިކޯ އިން މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
- ކޮމެންޓް