އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ހޮޓާ

އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ގަންނަން 10 ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި

  • އޭގެ ތެރެއިން ލިއެކިއުންތައް ހުށައެޅީ 5 ފަރާތަކުން
  • ލިއެކިއުންތައް ހަމަކުރި 4 ފަރާތަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 11 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ 10:43 1,345

އެސްޓޯއޯ އިން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް - ރާއްޖެއެމްވީ

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯއިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހޮޓާ ގަންނަން 10 ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެފިއެވެ. 

އާދިއްތަ ދުވަހު އެސްޓީއޯ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު މުހައްމަދު މިހާދު ވިދާޅުވީ، ހޮޓާ ގަތުމަށް 10 ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 5 ފަރާތަކާއި މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. 

" އެ ފަރާތުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ލިއެކިއުންތައް ހުރޭ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި އާރ.އެފް.ޕީ އާ މި ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕްރޮސަސް ބައްޓަން ކުރެވިފަ އޮންނަ ގޮތުން ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ އެއްޗެހި ނުލިބޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނޯވޭ އެ ފަރާތްތަކާ އެކު އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވޭކަަށް" މިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭގެ ތެރެއިން 4 ފަރާތަކީ ބޭރުގެ ފަރާތްތައް ކަމަށްވެސް މިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު  ވިދާޅުވީ، 10 ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް ހުށައަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިއެކިއުންތައް ހުށައަޅާފައިވަނީ 5 ފަރާތަކުން ކަމަށާއި، މިހާރު އެ މަސައްކަތް އޮތީ އެ ފަރާތްތަކާ އެކު މައުލޫމާތު ބަދަލުކޮށް ބިޑް ހުށައެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ. އެ މަރުހަލާ  އަންނަ މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރައްވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

އެސްޓީއޯ އިން 2011 ވަނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ފެށި ހޮޓާ ވިއްކާލަން މި ސަރުކާރުން ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. އެގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން އޭރު ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އެ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 250 ކޮޓަރީގެ ހޮޓާ ގަންނަން ނުވަތަ އިންވެސްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ ކަމަށާއި، ހޮޓާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް