ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 04:32
ފުލުހުން: ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލު ވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައި
ފުލުހުން: ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލު ވަނީ ޢާއްމުކޮށްފައި
ގޫގުލް
ފުލުހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދި
ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދޭނެ ޝަރުތުތައް ޢާއްމުކޮށްފި
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި 7 އަހަރު ވޭތުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ކުރިމަތިލެވޭ

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ ފަދަ ތަންތަނުން ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަންދޭ ޝަރުތުތައް ގެޒެޓްގައި އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް  ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވައިދަށް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ގެޒެޓް ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ގެޒެޓުގައި މިހާރު އާއްމުކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި ހަތް އަހަރު އުޅެފައިވާ ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ވެސް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ.

އެޤަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި  ތަންތަން ލިބޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޕޮއިންޓް އުސޫލުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ މީހުންނަށް ބަލައިގެންނެވެ. އަދި މުވައްޒަފަކު އަދާ ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައި، 45 އާ ހަމައަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭއިރު، ދިރިއުޅޭ ތަނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ ތާރީހުގައި އެ މުވައްޒަފު ހުރި މަގާމަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހިދުމަތް ކުރި މުއްދަތަށާއި ދަރިން ނުވަތަ އާއިލީ ގޮތުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މީހުން ތިބި އަދަދަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ވެ އެވެ.

ވަގުތީ ގޮތުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ކުރިމަތިލާއިރު ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް އުނި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިގު މުއްދަތަކުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް މުވައްޒަފަކަށް ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައި ވުމާއި އެ މީހެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ މައިންބަފައިންގެ އެ ފަދަ ތަނެއް ހުރުން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ބިލްދައްކާފައިވަނިކޮށް ވެސް ފެން މީޓަރުގައި ތަޅުއަޅުވާ މައްސަލަތަކެއް
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ނިޒާމު އޮތް ގޮތާއި މެދު ވިސްނަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލްވޭތޯ ސުވާލު އުފެދޭ - ހަސަން
ދައުލަތަށް 47 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި މުޙައްމަދު ޒަކީ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޢުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
ފަލަސްތީނު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ގައުމުތަކަށް އިޒްރޭލުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން
ހުޅުމާލޭގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓު ހިންގަން ފެށި އިމާރާތަކީވެސް ޖާގައިގެ މައްސަލައިގެ ދާއިމީ ޙައްލެއް ނޫން، ދާއިމީ ޙައްލު އަވަސް ކުރަންޖެހޭ: ޕީޖީ އޮފީސް