ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 22:15
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމިން
އެންމެ ރަނގަޅަށް ދުސްތޫރެއް ހިންގަނީ ރާއްޖޭގައި: ރައީސް ޔާމީން
 
މިފަހުގެ ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބް އައިސްފައިވަނީ އިސްލާމީ ތަހުޒީބުގެ ތެރެއިން
 
އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުން އެޤައުމުތައް ވަރުގަދައަށް ހިންގުމާއެކު ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން އެޤައުމުތައް ސުންނާފަތިކޮށްލާ

ރާއްޖެ ހިމެނީ މިސަރަހައްދުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ދުސްތޫރެއް (ޤާނޫން އަސާސީއެއް) އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށާއި އަދި އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ ދުސްތޫރެއް ހިންގަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިމޭރުމުން ވިދާޅުވީ މާލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫގެ ބިން ހިއްކާ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް އެރަށުގައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ޤައުމުގެ ރައުސުލްމާލް އިތުރު ކުރުމަށާއި ޤައުމުގައި ހަމަޖެހުން ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކިތައް ވެރިންތޯ ރައްޔިތުން ޚިޔާލް ކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހައްޤުތައް ގެއްލިފައި ހުރި ގިންތިތަކަށް އެޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ޚިޔާލަށް ގެންނަން ވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުން އެޤައުމުތައް ވަރުގަދައަށް ހިންގުމާއެކު ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކުން އެޤައުމުތައް ސުންނާފަތިކޮށްލާފައިވާކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީއާއެކު ޤާނޫން ތަކާއި ޤާނޫން އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫން އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ އެތައް ޙައްޤުތަކެއް ހަނިވެ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެންމެ ރަނގަޅު ދުސްތޫރެއް އޮތީ މިޤައުމުގައި ކަމަށާއި ދުސްތޫރަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ޢަމަލް ކުރަނީވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށެވެ.

"ޤައުމުތަކުގެ ރައީސުން އެގައުމުތައް ހިންގުމާއެކީގައި ހުޅަނގުގެ އިސްތިއުމާރުން ވަނީ މުޅި އެތަނެއްގެ ތަހުޒީބް ބިމާ ހަމަކޮށްލިތަން ފެނިގެން މިދިޔައީ. ވަކި ޤައުމެއްގެ ނަން ކިޔާނެ ކަމެއް ނެތް. އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ދައުލަތްތައް އެންމެ ކުރިއަރާ ދިޔަ ޤައުމުތަކާމެދު ކަންތައްތައް ވެފައި އޮތީ މިގޮތައް. އެއް އިރެއްގައި އެންމެ ރަނގަޅު އިލްމުވެރިންވެސް ތިބީ އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި. އެކަމަކު އެކަންކަންވެސް ބީވެގެން ދިޔައީ ހަސަދަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން. ހުޅަނގުން އަޅުގަނޑުމެން އިމްޕޯޓް ކުރާ އެއްޗިއްސަކީ ފަސޭހައިން ޤަބޫލް ކުރެވޭކަހަލަ އެއްޗެހި. އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިމެނުނަމަވެސް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނިސްބަތުން މިތަކުލީފްތައް މި އުނދަގޫތައް ދިވެހި ދައުލަތައްވެސް ޖެހޭ. އެއީ ކަންކަން ޒަމާނީ ކުރުމުގެ ނަމުގައި ކަންކަން ދުސްތޫރީ ކުރުމުގެ ނަމުގައި. އެކަމަކު ބޭރުގެ ހުރިހާ ތަހުލީލް ކުރާ ފަރާތްތައްވެސް ބުނާ ގޮތުގައި މިސަރަހައްދުގައިވެސް އެންމެފުރިހަމަ ލިޔުމުން އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް ދުސްތޫރެއް މިވަގުތު އޮތީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި. އަދި އެދުސްތޫރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިނގާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް އެކްސްޕާޓުން ބުނެފައި އެވަނީ މިރާއްޖޭގައޭ ހިނގަނީ." ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ހަމަ މިޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިފަހުގެ ހުޅަނގުގެ ތަހުޒީބް އައިސްފައިވަނީ އިސްލާމީ ތަހުޒީބުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ. ހުޅަނގުންވެސް އެކިއެކި ހުނަރާއި އެކިއެކި އިލްމު ހޯދާފައިވަނީ އިސްލާމީ އިލްމުވެރިންގެ ފަރާތުން ކަމަށެވެ.

"އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސައިންޓިފިކް ރިސާޗް ތަކާއެކު އެމީހުންގެ ކަންކަން ގޮސްފައި އެހުރީ. އޭގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ ޤައުމުތަކަށް ޤަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ އަދި ދިވެހިންނަށް ޤަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ނޫން ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެ" ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:27
ކައްކަކާކޯ
ތިޔަބުނާ ދުސްތޫރުގައި އޮންނަނީ މަނިކުފާނާ ޚިޔާލުތަފާތުވާ މީހަކު އިލްޒާމެއް ބޮލުގައި އަޅުވާފައި ހިފާހައްޔަރުކުރުން